Forsikring i skolen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Hvem skal erstatte utstyr som blir ødelagt, på skolen, på skoleveien eller hjemme? Dette er spørsmål vi i FUG ofte får fra fortvilte foreldre. I denne artikkelen vil vi gi deg svar på hvilke regler som gjelder, og hvem som har ansvar for hva.

Når er skolen ansvarlig?

Det er forskjellige regler knyttet til ulikt utstyr, og det er forskjell på skolens og elevens egne eiendeler. Når det gjelder forsikring i skolen så er alle elever dekket av en ulykkesforsikring i henhold til opplæringsloven paragraf 13. Dette er skoleeiers ansvar å påse. Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet som folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven ikke dekker.

Forsikring i skolen gjelder:

  • på skolen i skoletiden
  • på veien mellom hjem og skolen
  • under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og andre turer som skolen er ansvarlig for
  • under Operasjon dagsverk eller andre elevaktiviteter og mellom hjemmet og det stedet der aktiviteten finner sted

Hvis en elev får noe ødelagt i forbindelse med mobbing eller trakassering som skolen burde ha stoppet, hvis en ansatt er uforsiktig, eller hvis skolen er uaktsom, kan man be skolen om erstatning.

Når er skolen ikke ansvarlig?

Skolen er ikke ansvarlig for utstyr og ting som elevene har med seg hjemmefra. Derfor er det å anbefale at man ikke lar barn og unge ha med seg kostbare gjenstander på skolen. Det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen, så det kan være lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder dersom spesielle gjenstander eller utstyr må benyttes i skoletiden.

Elever og foreldre kan holdes erstatningsansvarlige for skader elever påfører skolens eller medelevers eiendeler. Skolen kan imidlertid ikke pålegge elevene eller foreldrene større erstatningsansvar enn det som følger av de alminnelige erstatningsrettslige reglene.

Barn kan holdes ansvarlig for skader de har forårsaket forsettlig eller uaktsomt. Det skal imidlertid svært mye til. Skadeerstatningssaker viser at det er svært få saker hvor barn anses å ha opptrådd uaktsomt. Ved vurderingen av om barnet har opptrådt uaktsomt, skal det legges vekt på barnets alder og modenhet. Foreldrenes ansvar er begrenset oppover til 5000,- kroner per skade.

Skolen kan for eksempel holde elevene/foreldrene ansvarlig for skader på eller tap av nettbrett som eleven har forårsaket forsettlig eller uaktsomt. Rene uhell eller tyveri, der eleven ikke har vært uaktsom, kan ikke skolen kreve erstatning for.

LES OGSÅ: Når skader oppstår i skoletiden eller på skoleveien

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.