Trafikksikker skolevei

Trafikksikkerhet skolevei
Bildet viser et barn på vei til skolen i et bymiljø

Skoledagen for elevene starter når de går ut døra hjemme. Å ha en skolevei som barna kjenner og er trygge på er viktig. Trafikksikkerhet på skoleveien og rundt skolene er noe som opptar mange foreldre, og det er et tema som det jobbes mye med i mange FAUer her til lands.

Noen må ta buss, noen tar tog, noen ferje. Lengden på skoleveien til elevene spiller inn på hvor tidlig de må stå opp, og slik spiller det inn på skolehverdagen deres. Gode rutiner på morgenen, enten elevene har kort eller lang vei til skolen, er viktig så man slipper stress og forhindrer at elevene kommer for sent.

Skoleskyss

Opplæringsloven paragraf 7-1 første og andre ledd sier at: «Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda.»

Retten til gratis skyss kan også gjelde elever med funksjonshemminger, midlertidig skade eller sykdom. Vær imidlertid oppmerksom på at det ofte kreves egen søknad om skyss i slike tilfeller.

Hvis elever bor så lang vei unna skolen at de ikke kan bruke daglig skyss, skal Statsforvalteren hjelpe elevene med å finne innlosjering, eller de kan bygge elevboliger.

Gå eller sykle?

Barn som har kortere skolevei kan gå eller sykle. Mange arrangerer gå-grupper med en av foreldrene som er en god løsning for at barna skal få en trygg skolevei. Det er også hyggelig for barna å gå til skolen sammen med venner og naboer. Å gå eller sykle til skolen gir barna fysisk aktivitet, frisk luft og en god start på dagen.

Hvis barna skal sykle til skolen anbefaler Trygg Trafikk at de sykler sammen med en voksen til barnet er mellom 10 og 12 år, det er først i denne alderen de har forutsetninger til å ha overblikk over trafikksituasjonen de skal sykle i.

Husk at det er viktig å lære barna trafikkreglene, hvilken side av veien man skal gå på, se seg godt for og at man må bruke refleks når det er mørkt på morgenen og på ettermiddagene. Barn som sykler skal bruke hjelm.

Trafikk rundt skolen

Hvis dere kjører barna til skolen med bil, er det beste å slippe barna av et lite stykke unna skolen. For mange biler rundt skolen ved skolestart kan skape uoversiktlige og farlige trafikksituasjoner. Trygg Trafikk anbefaler barn opp til 12 år å bruke beltestol. Beltestolen hjelper til slik at bilbeltet blir plassert riktig over barnets hofter og på skulder. Husk bilbelte – alltid.

Hvordan kan foreldre bidra?

Barnas trafikksikkerhet er et felles ansvar. Både politikere og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner samt skoler og foreldre kan bidra. Barna skal lære å ferdes på en trygg måte i trafikken, voksne skal ha forståelse for og riktige holdninger til barns trafikksikkerhet og myndighetene skal sørge for at veier og infrastruktur ivaretar hensynet til barn som er på skolen eller på vei til og fra skolen.

Nedenfor har vi satt opp noen forslag til hva FAU kan gjøre i arbeidet med trafikksikkerhet. Trygg Trafikk har også laget et hefte til FAU om Trafikkopplæring og trafikksikkerhet i skolen. Statens vegvesen har laget et hefte om attraktiv skolevei.

 • Ta initiativ til holdningskampanjer, temauker eller lignende tiltak som retter søkelyset mot f. eks. bruk av refleks og, foreldres trafikkadferd og å gå til skolen.
 • Ta initiativ til og samarbeide med kommune og skole om å lage Hjertesone rundt skolen
 • Be kommunen søke godkjenning som trafikksikker kommune, trafikksikker skole eller følge med på om kommunen oppfyller kriteriene dersom den er godkjent allerede
 • Samarbeide med skolen om felles regler for sykling til og fra skolen
 • Ta opp trafikksikkerhet som tema på foreldremøter
 • Følge med på kommunens planverk innenfor trafikksikkerhet
 • Arbeide for trafikksikkerhetstiltak i skolens nærområde, f. eks. lavere fartsgrenser, endring av kjøremønster, oppsetting av skilt og fartsdempende tiltak
 • Søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak, gjerne i samarbeid med skole og skoleeier. Her er noen eksempler fra 2022:

FAU ved Kurland skole i Fredrikstad kommune, er tildelt 100 000 kroner i støtte til trafikksikkerhets- og sykkeluke på Kurland barneskole. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Fredrikstad sitt sykkelverksted Pedalen. Målet med prosjektet er å gjøre barna på Kurland skole tryggere i trafikken gjennom fokus på trafikkregler, sykkelferdigheter, tryggere sykler og at barna er mer synlige i trafikkbildet.

FAU ved Grålum skole i Sarpsborg kommune, er tildelt 200 000 kroner i støtte til flere sykkelrelaterte trafikksikkerhetstiltak. Utvalget skal etablere sykkelparkering på skoleområdet og arrangere sykkeldag og sykkelverksted for skoleelevene. Ved å rette fokuset mot trafikksikkerhet, sikker sykling og reparasjon/vedlikehold av syklene ønsker utvalget at flere elever sykler til skolen og tar vare på syklene sine.

FAU ved Karlshus skole i Råde kommune er tildelt 40 000 kroner i støtte til flere sykkeltiltak på skolen. Utvalget skal kjøpe inn opplæringsmateriell, herunder bøker, lånesykler, sparkesykler og hjelmer, kjegler og trafikkskilt til bruk for sykkeløvelser og trafikkopplæring for barn samt krittspray for oppmerking av sykkelbane.

FAU ved Børsa skole i Skaun kommune er tildelt 150 000 kroner i støtte til prosjektet Kjøre, sykle eller gå? Gjennom samarbeid mellom skole og hjem søker utvalget å skape varige holdningsendringer i lokalmiljøet med det formål å få flere til å sykle å gå til skolen framfor å bli kjørt og øke trafikksikkerheten rundt skolen.

Hjertesone

Hjertesone er er et samarbeidsprosjekt hvor flere organisasjoner som er opptatt av trafikksikkerhet deltar. Trygg Trafikk anbefaler å lage en hjertesone rundt skolen for tryggere ankomst til skolen. Hjertesone er forskjellige små og store tiltak for en tryggere skolevei. Både foreldre, skole og kommune kan ta initiativ til Hjertesone. Resultatet bli uansett best om alle parter samarbeider.

Disse tiltakene anbefaler Trygg Trafikk at foreldrene kan gjøre for å lage hjertesone rundt skolen:

 • Bli enige om hvor hjertesonen på deres skole bør være.
 • Samarbeid gjennom FAU og bli enige om felles regler.
 • Finn egnede steder, såkalte droppsoner, der barn som blir kjørt kan bli sluppet av. Disse stedene bør lokaliseres slik at resten av skoleveien blir trafikksikker.
 • Tenk gjennom egne vaner – må barna kjøres til skolen eller kan de gå alene eller sammen med andre?
 • Lag følgegrupper for å hjelpe hverandre.
 • Den korteste veien er ikke alltid den tryggeste. Vis barna hvor det er best å gå og sykle, og bidra til en trygg og sikker skolevei for alle.

LES OGSÅ: Samarbeid om trygg skolevei

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev