Universell utforming

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Universell utforming handler om at alle bygg og uteomgivelser i skolen skal være like tilgjengelige for alle. Dette uavhengig av funksjonsevne, slik at alle skal føle seg inkludert. 

Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider:

“Universell utforming i barnehage, skole og SFO kan handle om flere forhold: bygningsmasse og uteområde, men også pedagogikk, digitale verktøy og læringsressurser.” 

Alle elever har rett til tilrettelegging og tilpasning for å få like god opplæring og like muligheter til utdanning. Universell utforming på skolen betyr at produkter og omgivelser utformes eller legges til rette slik at de kan brukes av alle, uten behov for tilpasning.

Hva sier loven? 

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 sier:

“Universell utforming vil si at produkter og omgivelser er utformet eller lagt til rette slik at de kan brukes av alle, uten behov for tilpassing, dette er i henhold til loven om likestilling og diskriminering. Ingen skal bli ekskludert på grunn av nedsatt funksjonsevne, manglende språkferdigheter eller andre forhold. Elever med funksjonsnedsettinger har rett til egnet individuell tilrettelegging av skolen, undervisningen, læremidlene og eksamen for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsvilkår. Dersom en elev, en forelder eller et av utvalgene ved skolen ber om tiltak for å rette på skolens fysiske miljø, skal skolen så snart som mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dersom skolen ikke innen rimelig tid har tatt tak i saken, kan det klages til Statsforvalteren.”  

Bestemmelsen om universell utforming trådte i kraft i 2009. Alle offentlige bygninger som oppføres i Norge i dag, skal følge Byggteknisk forskrift. Her blir kravene til universell utforming ivaretatt. I bygninger oppført før 2009, kan det være nødvendig at de fysiske forholdene utredes. Der forholdene ikke er lagt godt nok til rette, må det gjøres utbedringer.

Universell utforming og spesielle behov 

Elever med nedsatt funksjonsevne, enten kognitivt og/eller fysisk, trenger ofte ekstra oppfølging og hjelp. Universell utforming av skolebygg og uteområde skal bidra til bedre inkludering i læringssituasjoner og samhandling med andre. 

Hvem kan medvirke til at den universelle utformingen på din skole fungerer som den skal?  Elevene, og spesielt dem med en funksjonsnedsettelse, kan medvirke til den universelle utformingen. Det er de som bruker skolen og som har best oversikt om noe ikke fungerer som de skal. Det er også nyttig å lytte til foreldrene, skolens ansatte, skolens utvalg eller faginstanser som arbeider med skolebygg og uteområder slik at den universelle utformingen på skolen blir optimal og fremmer læringspotensialet på best mulig måte. 

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev