Skolefritidsordninga (SFO)

Alle kommunar skal ha eit tilbod om skolefritidsordning(SFO) for elevar på 1.–4. trinn. Dette gjeld òg for born med spesielle behov på 1.-7. trinn.

Barna har ikkje krav på plass, men i praksis er det som regel eit tilbod til dei som ynskjer det.

Skolefritidsordninga kan ha ulike namn, t.d. SFO eller AKS (aktivitetsskolen).

Skolefritidsordninga skal vere ein trygg opphaldsplass for barna utover skoletida. Kapittelet i opplæringslova 9A som omhandlar elevane sitt skolemiljø, gjeld difor òg i SFO.

I SFO skal barnet få omsorg og tilsyn, og det skal leggast til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar. SFO skal vere tilpassa behovet til barna og dei føresette.

Kva seier lova?

Alle kommunar har plikt til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid til barn på 1.–4. trinn (opplæringslova §13-7). For barn med særskilde behov gjeld det 1.–7. trinn, men kommunen har ikkje plikt til å tilby skolefritidsordning til alle barn i kommunen med særskilde behov.

Kommunen har ansvar for tilsyn med private skolefritidsordningar, medan staten har tilsyn med dei kommunale.

Alle tilsette i skolefritidsordninga skal levere politiattest.

Begynne på skole og SFO? Les meir her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev