SFO og AKS – alt du trenger å vite

skolefritidsordningen sfo
Bilde viser ei jente på skolefritidsordningen SFO.

Alle kommunar skal ha eit tilbod om skolefritidsordning (SFO) for elevar på 1.–4. trinn. Dette gjeld òg for born med spesielle behov på 1.-7. trinn.

Barna har ikkje krav på plass, men i praksis er det som regel eit tilbod til dei som ynskjer det. Fra og med august 2023 er delvis gratis SFO for elevar i første og andre klasse.

Forskjell på SFO og AKS?

Det er inga forskjell på SFO og AKS. Aktivitetsskolen (AKS) er namnet Oslo-skolen har valgt for SFO. Lik skolefritidsordninga er aktivitetsskolen eit tilbod til elevar før og etter skoletid. I artikkelen bruker vi SFO som forkorting for begge.

SFO skal vere ein trygg opphaldsplass for barna utover skoletida. Kapittelet i opplæringslova 9A som omhandlar elevane sitt skolemiljø, gjeld difor òg i skolefritidsordninga.

Her skal barnet få omsorg og tilsyn, og det skal leggast til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar. Skolefritidsordninga skal vere tilpassa behovet til barna og dei føresette.

12 timar gratis SFO/AKS

Ved skulestart hausten 2022 vart det innført 12 timar gratis SFO/AKS for alle førsteklassingar. Frå 1. august 2023 utvidast ordninga med 12 gratis timar òg til 2. klasse. Kommunane skal gje foreldra tilbod om å fordela dei 12 timane på alle dagane det til vanleg er eit SFO-tilbod, så langt det er praktisk mogleg, heiter det i eit skriv frå regjeringa.

Når det gjeld skolefritidsordning i ferie, må kommunane tilby elevar eit gratis tilbod i delar av denne tida.

LES KVA REGJERINGA SKRIV OM 12 TIMAR GRATIS SKOLEFRITIDSORDNING HER

Kva seier lova?

Alle kommunar har plikt til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid til barn på 1.–4. trinn (opplæringslova §13-7). For barn med særskilde behov gjeld det 1.–7. trinn, men kommunen har ikkje plikt til å tilby skolefritidsordning til alle barn i kommunen med særskilde behov.

Kommunen har ansvar for tilsyn med private skolefritidsordningar, medan staten har tilsyn med dei kommunale.

Alle tilsette i skolefritidsordninga skal levere politiattest.

Rammeplan for SFO

Rammeplan for SFO, forside

Hausten 2021 vart rammeplan for SFO innført. Rammeplanen gjeld for arbeidet i skolefritidsordninga. Planen presiserer og utdjupar verdigrunnlaget for skolefritidsordninga, samstundes som gjes det rom for lokale variasjonar, satsingar og planar.

Rammeplanen består av seks kapittel:

1. Om rammeplan for skolefritidsordninga

2. Verdigrunnlaget til skolefritidsordninga

3. Innhaldet i skolefritidsordninga

4. Ei inkluderande skolefritidsordning

5. Samarbeid i skolefritidsordninga

6. Kvalitetsutvikling.

HEILE RAMMEPLAN FINN DU HER

BEGYNNE PÅ SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING? LES MEIR HER

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev