Tolk i skolen

Tolk i skolen
Bildet viser en gutt som sliter med å kommunisere språklig med læreren. I visse tilfeller er behovet for tolk lovpålagt.

Bruk av tolk i skolen blir stadig mer aktuelt, og har du behov så har du i noen tilfeller loven på din side. Sjekk hvilke situasjoner du har rett på tolk.

1. januar 2022 ble det innført egen lov om bruk av tolk i offentlig sektor. Loven sier at skolen har plikt til å bruke kvalifisert tolk. Den stiller krav til blant annet god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet. Her får du vite mer om hva dette har å si i foreldrenes møte med skolen.

Når kan det være aktuelt å bruke tolk i skolen? 

I skolen vil plikten blant annet gjelde i situasjoner der opplærings-/friskoleloven tilsier at det er nødvendig å bruke en tolk for å ivareta rettssikkerheten. Det kan for eksempel være nødvendig med tolk i skolen i saker som gjelder:

Avhengig av tema på foreldremøter, kan det noen ganger være behov for tolking. Dette må vurderes konkret opp mot hensynet til rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste. Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet finnes det en nedre terskel for hvilke typer saker der tolking er nødvendig. Det er ikke hensikten at plikten til å bruke tolk skal omfavne alminnelige og hverdagslige samtaler med foreldre om deres barn eller skolens tilbud. 

Les mer om tolkning i offentlig sektor

Kan en bruke medelever til tolking?  

I tolkeloven §4 er det lagt ned forbud mot å bruke barn som tolk, men det er åpnet for å gjøre unntak. Det kan gjøres unntak når det er nødvendig i nødssituasjoner eller i tilfeller der det ut fra hensynet til barnet og omstendighetene for øvrig må anses forsvarlig.

Ved kompleks informasjon, eller ved belastende situasjoner for barnet, skal man ikke bruke barn som tolk. Det er bare i mer trivielle og hverdagslige saker det kan være aktuelt å bruke barn som tolk, som for eksempel ved informasjon om:

  • at det er «ha med dag» på skolen i morgen
  • at eleven må ta på utebukse og varme klær i friminuttet
  • at oppmøte til neste time blir ved gymsalen

Dersom det er andre muligheter for tolking i den aktuelle situasjonen, vil det ikke være forsvarlig å bruke barnet til å videreformidle informasjon. I vurderingene av om dette unntaket kan benyttes, skal hensynet til barnet stå sentralt. Blant annet barnets alder og modenhet må tas i betraktning. 

Skal du kommunisere via tolk? Sjekk flyer fra IMDi med råd og tips

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev