Kommunalt foreldreutvalg

Hver grunnskole i Norge har et lovfestet foreldreråd del alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg, FAU.

Litt under halvparten av Norges kommuner har også et kommunalt foreldreutvalg (KFU) som representerer alle foreldreutvalgene i en kommune. De kommunale foreldreutvalgene er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.

Hvilke arbeidsoppgaver og organisasjonsmodeller som gjelder for et eventuelt KFU i din kommune er avhengig av kommunens størrelse, tallet på grunnskoler, kommunens administrative og politiske organisering og en rekke andre forhold.

Dette kan være eksempler på oppgaver i de kommunale foreldreutvalgene:

  • Informasjon til skolene om aktuelle saker som berører alle foreldreutvalgene i kommunen. Dette kan for eksempel gjøres ved at referatene fra styremøtene i KFU sendes til FAU lederne ved hver skole.
  • Ivareta foreldrenes synspunkter i de politiske beslutningsorganene i kommunen.
  • Bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom skolene i kommunen.
  • Arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skolen på en best mulig måte.

For at KFU skal lykkes med arbeidet og sikres kontinuitet er det viktig at en kan vise til resultater. Vi anbefaler at sakslisten ikke er for lang, at man konsentrerer arbeidet og ikke «bruker opp” ressurspersoner på for mange saker. Slik er det større sannsynlighet at man får til gode resultater i målene man jobber mot.

FAU jobber for at viktige saker for elevene og foreldrene blir satt på dagsordenen, her kan også KFU være en sentral bidragsyter. Vi anbefaler at kommunale foreldreutvalg arbeider for å få talerett i det utvalget i kommunen hvor skolesaker blir diskutert og vedtakene blir fattet. Da får en tilsendt aktuelle sakspapirer, og foreldre kan få innflytelse der beslutninger tas. Slik kan elevenes og foreldrenes interesser settes på den skolepolitiske dagsordenen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev