Samarbeid med skolen

Hvorfor er samarbeid mellom foreldre og skolen viktig for elevens skolehverdag?

Forskning viser at foreldrenes engasjement i elevenes skolehverdag er svært viktig for elevens læring og trivsel. God dialog mellom foreldre og skolen bidrar til støtte til hver enkelt elev, skaper et godt miljø i klassen og på skolen generelt.

Foredrag om et godt skole-hjem samarbeid

Foreldresamarbeid basert på tillit

Et godt samarbeid mellom hjem og skole må være basert på tillit. Det må være takhøyde for foreldre å si fra til kontaktlærer om eleven ikke har det godt på skolen, og motsatt om skolen har ting de ønsker å drøfte med foreldrene. På den måten kan man oppklare saker og løse problemer til beste for eleven.

Et systematisk og godt samarbeid mellom skolen og foresatte skjer gjennom:

 • Jevnlig oppfølging av hver enkelt elev og dialog med foresatte.
 • Utviklingssamtale mellom elev, kontaktlærer og foreldre.
 • Foreldremøter og sosiale arrangementer.
 • Råd og utvalg som FAU, samarbeidsutvalg (SU), driftsttyrer (DS) og skolemiljøutvalg (SMU).

Hvem samarbeider jeg med?

Foreldresamarbeidet foregår først og fremst gjennom dialogen mellom deg som forelder og kontaktlæreren, og det er kontaktlæreren sitt hovedansvar at dette samarbeidet blir opprettet og at det fungerer godt. Som forelder kan du forvente at skolen holder deg oppdatert om skolehverdagen til barnet ditt og om deres faglige og sosiale utvikling. Kontaktlæreren har også ansvaret for å gjennomføre utviklingssamtaler/konferansetimer med foreldrene.

Dette kan du snakke med kontaktlæreren om:

 • Elevens faglige og sosiale utvikling.
 • Lekser og prøveplan.
 • Behov for spesiell tilrettelegging, utredning eller kartlegging.
 • Trivsel på skolen og klassemiljø.
 • Saker som du vil at kontaktlæreren skal ta opp med ledelsen/kolleger/faglærere
 • Informasjon som du har spørsmål til.
 • Saker du savner informasjon om.

I enkelte saker kan det være rektor ved skolen som er riktig kontaktperson, dette kan for eksempel gjelde:

 • Hvis samarbeidet og dialogen med kontaktlærer ikke fungerer.
 • Hvis du vil søke om fritak for undervisning eller religiøse arrangementer.
 • Hvis du vil søke om fri fra skolen i en viss periode.
 • Hvis du mener skolen, bryter loven.
 • Hvis du mener at en voksen krenker en elev.
 • Hvis du har sagt fra om mobbing og skolen ikke har fulgt opp.

Skolen er ikke alene om å ivareta elevenes rettigheter. På noen områder kan man kontakte pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) eller skolehelsetjenesten for å få riktig hjelp.

Ved noen tilfeller har foreldrene rett til å ta direkte kontakt uten å gå via skolen:

 • Spørsmål om spesialundervisning eller spesiell tilrettelegging, kan du ta direkte med spesialpedagog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 • Spørsmål om fysiske eller psykiske helseutfordringer, trivsel og skolemiljø, som du ikke har lyst til å ta med skolen, kan du snakke med skolehelsetjenesten om. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og skal ikke si noe til skolen uten samtykke fra dere eller eleven.
 • Dersom du mener at det ikke er godt miljø i klassen eller på skolen, kan du ta det opp med foreldre-/klassekontakten, FAU, skolemiljøutvalget ogsamarbeidsutvalget (SU)/driftsstyret (DS).
 • Er du misfornøyd med noe på skolen som sannsynligvis gjelder flere, kan det være lurt å ta saken opp med FAU før du eventuelt tar det med rektor.

Hva må jeg informere skolen om?

Du som forelder plikter å gi skolen relevant informasjon slik at skolen kan følge opp sine forpliktelser til å oppfylle ditt barns rettigheter. Alle ansatte på skolen har taushetsplikt om forhold som gjelder elevene, og du eller barnet ditt kan selv be om at informasjon ikke blir gitt videre. Kontaktlæreren trenger generell informasjon om alle elever, men når eleven har spesielle behov, er god dialog og informasjon fra foreldrene særlig viktig. For eksempel om:

 • Barnet ditt har lærevansker.
 • Du eller skolen lurer på om barnet ditt lærer det han eller hun skal på skolen, eller om han eller hun trenger tilrettelegging.
 • Barnet ditt trenger eller får spesialundervisning.
 • Barnet ditt har funksjonsnedsettelser.
 • Barnet ditt har en langvarig eller kronisk sykdom.

Hva forventer skolen av foreldre?

Foreldrene skal støtte og oppmuntre sine barn til læring og trivsel på skolen. Som en del av dette forventer skolen at du følger opp eleven hjemme og i dialogen med skolen.

Dette er viktige oppfølgingspunkter for foreldre:

 • Sende barnet ditt på skolen til riktig tid, gi det frokost, sende med lunsj og sørge for passende påkledning.
 • Følge opp hjemmearbeid og lekser.
 • Informere om fravær i skoletiden.
 • Ta kontakt dersom barnet ditt har behov for tilrettelegging.
 • Gi beskjed til skolen dersom barnet ditt ikke har det bra på skolen.
 • Delta på foreldremøter og på utviklingssamtaler.
 • Delta i sosiale arrangementer som skolen har for å skape et godt skolemiljø.
 • Gjøre en innsats som foreldrerepresentanter gjennom FAU, skolemiljøutvalget (SMU) og samarbeidsutvalget (SU)/driftsstyret (DS).

Barns rett til privatlivIfølge barneloven paragraf 68 har foreldrene ansvar for å ta vare på barnet sitt helt frem til han eller hun fyller 18 år, derfor har foreldre krav på å få opplysninger om barnet frem til det. Samtidig har barn krav på privatliv, beskyttelse og å bli hørt, og fra de er sju år har de rett til å få bestemme selv i saker av personlig karakter. Barn skal også være med å bestemme hvilken informasjon skolen kan dele med foreldrene. Dette kan gjelde for eksempel chatter, samtaler eller e-poster mellom lærer og elev, eller betroelser om personlige forhold. Det er skolen som bestemmer hva som er best for barnet i hvert enkelt tilfelle (Barnekonvensjonen artikkel 12). Hvis skolen har mistanke om at barnet utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller at barnet har alvorlige atferdsvansker, har de ansatte meldeplikt til barnevernet. Da skal de ikke informere foreldrene.

Når skal foreldrene få beskjed om hendelser på skolen?

Elevene og foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om barna har fått oppfylt rettighetene sine, og hva de skal gjøre for å sørge for at rettighetene blir oppfylt (opplæringsloven paragraf 9). Det betyr at de tidlig må få beskjed og inviteres til å samarbeide. Foreldrene kan hjelpe til med å undersøke hva som har skjedd, og er derfor en viktig informasjonskilde for skolen.

Les mer om mobbing og retten til et trygt skolemiljø her


Derfor er engasjerte foreldre viktig

Når foreldrene engasjerer seg i barnas skolehverdag, gjør barna det bedre på skolen, de trives bedre og lærer mer. Dette sier forskning.

 • Støtt opp om lærernes jobb. Snakk om timeplanen hjemme og spør barna om skolehverdagen.
 • Vær en god rollemodell: Snakk positivt om skolen, læreren, de andre elevene og deres foreldre.
 • Bidra til å skape et godt skolemiljø gjennom å ta initiativ til å delta på sosiale arrangementer.
 • Meld deg som klassekontakt og foreldrerepresentant, og ta initiativ til å samarbeide med kontaktlæreren og faglærerne.
 • Møt opp og vis engasjement på foreldremøtene og utviklingssamtalene.
 • Støtt opp om skolens sosiale arrangementer og tiltak for å skape et godt skolemiljø.
 • Hjelp barnet ditt med å sette ord på hvordan det har det på skolen. Hva liker barnet? Hva synes det er vanskelig? Hjelp barnet med å tenke på løsninger.
 • Samarbeid med de andre foreldrene og legge til rette for gode vennskap

Les mer om hva Udir sier om samarbeidet mellom hjem og skolen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev