Er mitt barn forsikret på skolen?

Personskader og skader på ting kan skje på skolen, for eksempel i uteaktiviteter, i gymsalen, på SFO, på skoleveien eller på leirskole. Det hender også at utstyr blir ødelagt eller blir borte, både skolens og elevens eiendeler.

Dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse gjort med vilje eller med uaktsomhet, kan man i mange tilfeller kreve erstatning fra skolen eller annen elev/forelder. Skolen kan også kreve erstatning dersom skolens ting skades. Barn kan selv bli erstatningsansvarlige. Foreldrene kan være objektivt ansvarlige for barns uaktsomme handling med inntil kroner 5000,- eller mer dersom de ikke har passet ordentlig på barnet.

Vanligvis er det både enklest og tryggest om forholdet dekkes av en forsikring. Men hvem har ansvaret for at elevene er forsikret på skolen?

Hva og når dekker skolens forsikring?

Skoleeier (kommunen hvis skolen er offentlig) er forpliktet til å sørge for ulykkesforsikring for elevene i kommunen; elevforsikring. Forsikring gjelder på skolen, på skoleveien, på skoleturer, idrettsdager, leirskole og andre arrangement som skolen er ansvarlig for. Slik lovpålagt forsikring dekker først og fremst nødvendige utgifter til behandling av skader og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, ikke ødelagte gjenstander. Forskriften som angir kravene til den obligatoriske forsikringen er tilgjengelig via lenken nederst på siden. Forsikringen skal være et supplement til rettigheter som finnes i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.

Hva og når dekker ikke skolens forsikring?

Skolens forsikring gjelder ikke for ting som elevene har med seg hjemmefra. For dekning av skade på slike gjenstander, må det tegnes forsikring privat som gjelder også når elevene er på skolen. Den obligatoriske elevforsikringen dekker altså ikke skade på briller og andre eiendeler. Noen skoler har ordninger hvor elever får dekket skader på briller, men dette er ikke lovpålagt og avhenger av hva slags forsikringsordning kommunen har.

For gjenstander som foreldrene og elevene selv er ansvarlige for bør det derfor tegnes en forsikring som gjelder også når elevene er på skolen. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre hva som gjelder – det er ikke alltid reiseforsikring eller innboforsikring gjelder på skolen.

Du kan lese mer om skoleeiers forsikringsansvar her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev