Utviklingssamtaler i skolen

Utviklingssamtale
Bildet viser foreldre i utviklingssamtale i skolen.

Opplæringsforskriften paragraf 20-3 sier at foreldre skal ha to utviklingssamtaler med kontaktlærer i året. Temaer for samtalene skal være hvordan eleven gjør det i de ulike fagene, hvordan eleven arbeider på skolen og hjemme, og om elevens sosiale utvikling.

Hvem skal delta i utviklingssamtalen?

  • Kontaktlærer.
  • Foreldre eller foresatte.
  • Eleven selv – om eleven ønsker dette – og fra og med fylte 12 år har han eller hun rett til å delta.
  • Faglærere, for eksempel om en elev har utfordringer i noen fag.

Om eleven selv er med i utviklingssamtalen kan dette også være en anledning til å gi en underveisvurdering. Utviklingssamtalen kan også ses i sammenheng med elevsamtalen som kontaktlæreren har med hver enkelt elev to ganger i året.

Når og hvor skal utviklingssamtalen finne sted?

Det er som regel kontaktlærer som har ansvaret for å kalle inn til møtet og begge parter må tilpasse seg for å avtale et tidspunkt som passer. Skolen kan ikke uten videre fastsette og fastholde et tidspunkt som ikke passer for foreldrene.

Det er én samtale per semester. Den første kommer ofte rundt oktober/november. Da har eleven og kontaktlæreren rukket å bli litt kjent, og det vil være klart for kontaktlæreren om hva som bør stå på agendaen i møtet. Noen skoler velger også å ha den første samtalen tidligere for å legge rette for en god skolestart. Den andre samtalen skjer i andre semester, rundt februar/mars. Vanligvis settes det av 30 minutter til samtalen, om dette er for knapt med tid er det mulig å lage en ny avtale. Som regel møtes man på skolen, men om det er helt spesielle grunner til at dette ikke er ønskelig kan foreldrene be om at man møtes et annet sted, for eksempel hjemme.

Utviklingssamtaler ved delt foreldreansvar

Når foreldrene har felles foreldreansvar, kan begge møte på utviklingssamtale/konferansetimen selv om de ikke bor sammen. Foreldrene kan ikke kreve at det avholdes to separate utviklingssamtaler, men i noen tilfeller, for eksempel ved høyt konfliktnivå, kan det av hensyn til barnets beste og et godt samarbeid med foreldrene være mest hensiktsmessig å tilby separate foreldresamtaler.
Dersom foreldrene ikke vil gå sammen, kan en løsning være at en av foreldrene deltar digitalt eller at de deltar på hver sin utviklingssamtale(en forelder på høst og den andre på vår).

Anbefalingen er uansett at både skole og foreldre, i tråd med § 20-1 i forskrift til opplæringsloven, har eleven i fokus og vurderer hva som er barnets beste.
Skolen har ikke plikt til å sende notater fra samtalen med den ene forelderen til den andre forelderen.

Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvaret alene, kan ikke den andre kreve å bli innkalt til eller å få delta i utviklingssamtalene. Skolen kan også bestemme at foreldre uten foreldreansvar ikke skal ha adgang til foreldremøter, eller at de bare skal ha slik adgang hvis den som har foreldreansvaret, samtykker. I helt spesielle situasjoner må skolen bruke skjønn for å finne gode løsninger.

Fem tips til foreldre som skal på utviklingssamtale:

  • Spør kontaktlæreren om det er temaer dere skal snakke om hjemme før samtalen.
  • Snakk med barnet ditt; hvordan føler han eller hun at det går på skolen?
  • Si fra om noe bekymrer deg. Kontaktlæreren har kompetanse, erfaring og vil det beste for barnet ditt. Han eller hun har også taushetsplikt så du kan føle deg trygg på at det du deler ikke deles videre.
  • Ønsker du av ulike årsaker å ha med deg noen i utviklingssamtalen? Dette har du rett til. Alle som er over 18 år kan være med som bisitter, og alle som er med i samtalen har taushetsplikt.
  • Gi gjerne konstruktive tilbakemeldinger. Er det noe du ønsker å forbedre med samarbeidet, eller kanskje kontaktlæreren trenger litt velfortjent ros?

Du finner mer info om dialogen mellom skole-hjem her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev