Hva sier loven om klasserom og skolegård?

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Gode omgivelser for læring er viktig for barnas utbytte i skolen. Et godt fysisk læringsmiljø inkluderer gode inne-og uteområder. Det skal være rent og ryddig på skolens områder. Det skal være godt vedlikeholdt og skolen skal ha gode rutiner for sikkerhet.

Dette er viktige rammer slik at eleven kan ha fokus på læring, trivsel og fysisk utfoldelse. Vi som foreldre skal føle oss trygge når vi sender barna våre på skolen.

Et godt fysisk læringsmiljø er lovfestet etter paragraf 9a-7 i opplæringsloven, og sier følgende:

“Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsa, trivselen og læringen til elevene.

Det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid tilrår. Dersom enkelte miljøtiltak har avvik fra disse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillende virkning for helse, trivsel og læring til elevene.

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemminger.

Dersom en elev, forelder el råd og utvalg ved skolen der disse er representert, ber om tiltak for å rette på de fysiske miljøene, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages inn etter forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.”

Hva kjennetegner et godt fysisk læringsmiljø?

Universell utforming: Universell utforming handler om at alle bygg og uteomgivelser i skolen skal være like tilgjengelige for alle. Dette gjelder uavhengig av funksjonsevne, slik at alle skal føle seg inkludert. Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider:

“Universell utforming i barnehage, skole og SFO kan handle om flere forhold: bygningsmasse og uteområde, men også pedagogikk, digitale verktøy og læringsressurser.”

Inneklima: Inneklima i skolen er viktig for at elevene skal få best mulig utbytte av undervisningen og unngå helseplager som tretthet og hodepine. Godt innemiljø inkluderer god og frisk luft, riktig temperatur, gode lysforhold, god akustikk. Alle klasserommene skal ha vinduer slik at elevene har mulighet til å se ut og få inn dagslys.

Utemiljø: Friminuttene er til for å hvile hode, aktivisere kroppen og ha fritid sammen med venner. Gode utemiljøer på skolene er derfor viktig slik at aktivitetsnivået øker og elevene blir mer aktive. Dette øker motivasjon for læring. Et godt utemiljø på skolen bør ha god plass til lek og fysisk aktivitet. Anleggene og møbleringen bør passe for alle. Det finnes ikke forskrifter som pålegger kommunene å ha en viss størrelse på utearealet på skolen, derfor kan størrelse variere mye. Desto viktigere er det at de er godt tilrettelagt for elevenes bruk og behov.

Sikkerhet: Sikkerhet i skolen inkluderer beredskap, smittevern, trafikksikkerhet, skade- og ulykkeshåndtering og førstehjelp med mer. Det skal være trygt å sende barna våre på skolen. Derfor er det svært viktig at skolen tar alle nødvendige forholdsregler på og rundt skolen for å forebygge ulykker og skade. Det er rektor som har dette ansvaret på hver enkelt skole.

Godt vedlikehold: Alle skoler skal være godt vedlikeholdt slik at teknisk og funksjonell standard opprettholdes. Dette bør planlegges for tidlig, og skoleeier bør velge materialer og gjenstander som er enkle å vedlikeholde. Driftspersonale som gjennomfører vedlikehold, bør få god opplæring i dette.

Rent og ryddig: Skolen bør være ren og ryddig til enhver tid. Dette bidrar til god hygiene og trivsel blant elevene. Det skal sammen med renholdsansvarlig på skolen utarbeides vaskeplaner slik at dette opprettholdes.

Les flere artilker om fysisk læringsmiljø i skolen her

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev