Kan vi foreldre kreve at en elev som plager/mobber vårt barn bytter klasse/skole?

Kommunen (for grunnskolen) eller fylkeskommunen (for videregående skole) kan med hjemmel i opplæringsloven § 9 A-12 gjøre vedtak om å flytte en elev dersom oppførselen til eleven i alvorlig grad går ut over tryggheten eller læringa til en eller flere medelever. Det kan bare gjøres når mindre inngripende tiltak ikke vil kunne avhjelpe situasjonen og når det ikke medfører at eleven må flytte ut av hjemmet sitt eller at daglig skyss ikke blir forsvarlig. Elevenes beste skal tillegges grunnleggende vekt og eleven har rett til å bli hørt. Tvungent skolebytte skjer i praksis svært sjeldent.

Avgjørelsen ligger hos kommunen/fylkeskommunen, så et krav fra foreldre om skolebytte vil ikke i seg selv være bestemmende, man kan kreve at det blir vurdert om man mener at det er grunnlag for det.

Skolen kan også omorganisere klasser/flytte elever av hensyn til klassemiljø.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev