Kan skolen kreve at barn skal delta på utviklingssamtalen?

Elevene har rett til å delta i utviklingssamtalene fra de er 12 år gamle. Mange skoler gjennomfører utviklingssamtaler hvor også yngre elever er til stede. Eleven har rett til å uttale seg om alt som gjelder dem, og eleven kan derfor bestemme at hun ikke ønsker å delta i samtalen. Da kan heller ikke skolen pålegge eleven å delta.
Hvordan eleven opplever skolehverdagen er viktig, og det kan også være av betydning for dere foreldre å se hvordan relasjonen mellom eleven og læreren er. Vi oppfordrer elevene til delta i samtalen så langt det er mulig, men anbefaler at skolen og dere i samarbeid legger til rette for at det skal oppleves trygt og nyttig for eleven å delta i samtalen om sin egen utvikling.

Det kan være lurt å snakke med kontaktlæreren om hvordan samtalen vil bli gjennomført, og om det er punkter dere kan forberede dere på sammen hjemme.

I tillegg til utviklingssamtalen skal læreren ha en planlagt samtale med eleven hvert halvår. Elevsamtalen er noe alle skal ha og inngår som en del av vurderingen eleven skal få underveis i skoleåret av faglige utvikling, orden og atferd.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev