Hvordan vet jeg hva barnet mitt skal lære, og har det rett til spesialundervisning?

Det elevene i skolen skal lære er bestemt gjennom kompetansemål. Skolene skal sørge for at elevene oppnår kompetansemålene som er bestemt av læreplaner i forskjellige fag. Hvordan skolene tilrettelegger for at elevene skal lære det de trenger, er opp til skolene selv.

I utgangspunktet skal all opplæring som gis i skolen tilpasses hvert enkelt barn – alle barn har rett på noe tilrettelegging. Hvis ditt barn ikke får godt nok utbytte av den vanlige undervisningen, kan hun ha krav på spesialundervisning (opplæringsloven § 5-1) og en individuell opplæringsplan (IOP).
Da skal eleven, etter at foreldrene har gitt samtykke til det, bli henvist til kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT). Hvis det blir gjort vedtak om å iverksette spesialundervisning, skal foreldrene samtykke til det også. Det er lurt å ikke vente til utviklingssamtale/konferansetime med å snakke med skolen om dette. Skriv en e-post, avtal et møte eller ta en telefon for å snakke om de utfordringene og behovene ditt barn har, og foreslå gjerne løsninger.

Du finner mer om dette på vår nettside under fanen “Spesialundervisning”.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev