Hvilken informasjon skal skolen gi meg om mitt barn?

En del informasjon om eleven og elevens og foreldrenes rettigheter og plikter skal skolen gi foreldrene på eget initiativ etter bestemmelser i opplæringsloven med forskrifter. Her er en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene.

Opplæringsloven § 2-3a handler om informasjon om fritak fra aktiviteter med mer i opplæringen.

Opplæringsloven § 9 A-9 pålegger skolen å informere elevene og foreldrene om deres rettigheter som følge av kapittel 9 A Elevane sitt skolemiljø, herunder aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og muligheten til å melde saken til statsforvalteren etter § 9 A-6. Elever og foreldre skal snarest mulig varsles dersom skolen blir kjent med at noe ved skolemiljøet kan være til skade for elevenes helse. Se også regelverkstolkning fra UDIR.

I § 9 A-10 omhandles ordensreglement. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre.

Forskrift til opplæringsloven inneholder mange bestemmelser om kommunens og fylkeskommunens plikt til å gi informasjon til elever og foreldre. Som eksempler kan nevnes informasjon om tilbud om leksehjelp, rådgivende folkeavstemming om skriftlig hovedmål, retten til sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning, hva det vil innebære for eleven å velge vurdering med eller uten karakter, regler ved formidling av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og informasjon om eksamen, vitnemål og retten til å klage.

I § 20-3 og § 20-4 i forskrift til opplæringsloven pålegges skolen å gi foreldre til elever som ikke er myndige, informasjon om eleven og det daglige arbeidet, rutiner og annet som er relevant for foreldrene. Etter bestemmelsen skal foreldrene også få informasjon om elevens og foreldrenes rettigheter etter opplæringsloven og forskriften.

I forskriften § 3-8 finnes også regler for varsling av foreldre når eleven står i fare for å ikke få karakter i ett eller flere fag eller nedsatt karakter i orden og oppførsel.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev