Hvilke krav stilles til inneklima skolen?

På vår skole er det små rom, og mange elever har vondt i hodet – hva kan jeg gjøre for å bidra til at det fysiske skolemiljøet blir bedre?

Dårlig inneklima på skolen kan gi utfordrende omstendigheter for læring og kan gi elevene og de ansatte på skolen helseplager, som allergi, tretthet og hodepine. Hvis elevene eller foreldrene opplever at dette ikke er godt nok, bør det klages inn til skoleeier, slik at det kan kartlegges og eventuelt utbedres. Inneklima kan også være en sak for FAU eller SU, slik at de på vegne av alle foreldrene kan sende inn klagen.

Dette sier forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler paragraf 19 om inneklima: «Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.»

Ny Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger trer i kraft 1. juli 2023. Vi oppdaterer nettartikkelen når veilederen fra Helsedirektoratet er oppdatert.

Opplæringsloven § 9A-7 sier dette: «Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.»

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev