Hva kan foreldre gjøre hvis de ikke er fornøyd med barnets lærer?

Verken foreldre eller elever har noe med ansettelse av lærere å gjøre.

Dersom foreldrene og/eller elevene likevel opplever utfordringer rundt faglig og sosial oppfølging, relasjonelt arbeid og/eller samarbeid med hjemmet, bør det tas opp med læreren selv eller med rektor. FUG oppfordrer først og fremst til direkte dialog, da dette etter vår erfaring er det beste i de fleste tilfeller. Som alle andre, kan også lærere bli bedre i jobben sin, men det forutsetter at de vet hva elever og/eller foreldre ønsker forbedret.

Dersom man velger å fremme en klage, bør den begrunnes og sendes skriftlig til rektor. FUG oppfordrer til å være varsom med å etterspørre hva andre foreldre mener i slike saker. Særlig gjelder dette deling av informasjon på sosiale medier, for eksempel i lukkede foreldregrupper på FB.

Det er rektors ansvar å ivareta både elever og den ansatte i en slik situasjon. Utfordringene kan løses både gjennom samtaler, veiledning, støtte fra eksterne aktører o.l. Det er ikke automatikk i at den som har sendt klagen, blir involvert i etterarbeidet.  Gjelder det undervisningsmetoder, mangel på kvalifikasjoner osv. er det forhold som rektor skal følge opp som arbeidsgiver.

Dersom foreldrene/elevene mener at tiltakene ikke virker og at forholdene i klassen ikke blir bedre, kan foreldrene/elevene sende klagen videre til skoleeier. Siste klageinstans er Statsforvalteren v/utdanningsavdelingen. Om man mener det er gjort feil i saksbehandlingen, kan man klage videre til sivilombudsmannen.

Dersom læreren har en krenkende oppførsel overfor enkeltelever, skal skolen følge opp saken etter Opplæringsloven § 9 A-5 og tiltak skal settes inn. Dersom dette ikke hjelper, kan saken meldes til Statsforvalteren etter § 9 A-6.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev