Hva er skolevegring?

«Skolevegring» er et begrep som blir brukt som betegnelse på ufrivillig eller bekymringsfullt skolefravær. I media er det i tilknytning til denne tematikken skrevet mye rundt en problematisk praksis ved mange skoler med å sende rutinemessig bekymringsmelding til barnevernet etter et visst antall dager udokumentert fravær, eller skoler som svikter i møte med «skolevegrere». Barne- og familieministeren har gitt en offentlig beklagelse til foreldre som er meldt til barnevernet uten grunn, herunder på grunn av ufrivillig skolefravær.

FUG sin erfaring er at denne type fravær har mange, ulike og sammensatte årsaker, både individuelle, kulturelle og sosiale. FUG peker på at åpent samarbeid og likeverdig dialog mellom skole, foreldre og elev vil være en god inngang i møte med fravær som bekymrer. I møte med Kunnskapsdepartementet har FUG pekt på viktigheten av at det er fokus på alle faser i relasjon til skolevegring; før, under og etter.

I noen kommuner er det opprettet skolefraværsteam eller lignende med særlig kompetanse på feltet. Vit også at skolehelsetjenesten og PPT kan ha viktig kompetanse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev