Har rektor rett til å nekte meg å være til stede i klasserommet?

Det er rektor som er ansvarlig for undervisningen på skolen og kan ut fra en helhetsvurdering begrense hvem som får være til stede i klasserommet. Det er ikke regulert verken i lov eller forskrifter om foreldre har rett til å være til stede i undervisningen. Derfor kan du ikke med loven i hånden si at «dette er min rett». I forbindelse med oppstart i skole, vil det normalt legges til rette for at foreldre kan være til stede i klassen ut i fra elevens behov. Din tilstedeværelse kan være problematisk i forhold til at du får innsyn i andre elevers personlige forhold. Dersom foreldre skal være til stede i en klasse for å observere, eller bidra til utvikling av klassemiljø, anbefaler vi at det gjøres i tett samarbeid med foreldregruppen i klassen og skolen.

For elever som har spesialundervisning kan det være god læring for foreldre å være til stede, slik at de ser hvordan de kan hjelpe barnet sitt. Foreldre er de som kjenner barnet sitt best, og kan også bidra med informasjon om eget barn. Men også her bør det i forkant være samtaler om hvordan dette kan foregå best mulig for alle parter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev