Har jeg rett til innsyn i mitt barns elevmappe?

Ja, foreldre med foreldreansvar kan som hovedregel kreve innsyn i opplysninger som skolen har om barnet. Dette følger av tre ulike lover; forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven, alt etter hvilken sakstype det er snakk om. Forvaltningsloven regulerer innsyn i forbindelse med enkeltvedtak og gir best rettigheter, offentleglova og personopplysningslova gir rett til innsyn i andre opplysninger.

 

Skolen har en viss mulighet til å holde interne dokumenter tilbake for innsyn. Dette følger av forvaltningsloven §§ 18 a og 18b, og tilsvarende bestemmelser i de to andre lovene. Foreldre har likevel rett til å se faktiske opplysninger i et internt dokument dersom ikke samme opplysning fremkommer i andre dokumenter. Det må foretas en grundig vurdering av om dokumentet faktisk er internt. For eksempel vil ikke et notat/referat som er tatt av samtaler med foreldrene eller eleven kunne holdes tilbake som internt dokument.

 

Skolen skal alltid vurdere meroffentlighet. Det vil si at det skal være en god grunn til at man holder tilbake et internt dokument. Eleven kan ha rett til taushet overfor sine foreldre. Hensynet til elevens privatliv tilsier også at foreldrene ikke har rett til innsyn i all skriftlig kommunikasjon mellom lærer og elev. For eksempel har ikke foreldrene rett til å se alle elevens skriftlige besvarelser eller alle løpende meldinger mellom elev og lærer.

 

Når foreldrene bor hver for seg er det også begrenset hva de har rett til av opplysninger om hverandre. I spesielle saker har også skolen anledning til å holde opplysninger tilbake dersom det kan være til skade for eleven at foreldrene får informasjonen.

 

Når skolen unntar innsyn etter noen av disse alternativene skal de ikke bruke reglene om nektelse av innsyn i interne dokumenter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev