Det brukes mye vikarer i vårt barns klasse. Er det noen regler for vikarbruk i skolen?

Når en lærer blir fraværende over tid, er det både naturlig og viktig at elever og foreldre informeres godt fra skolens side. Det er rektor som sitter med det overordnede ansvaret for at foreldre gis nødvendig informasjon i situasjoner som denne.

Målet med slik informasjon kan f.eks. være:

  • å skape forutsigbarhet for elevene ved at de vet hvem som blir deres nye, voksne «holdepunkt» i  skolehverdagen for en periode fremover
  • at foreldrene vet hvem de skal kontakte på skolen i lærers fravær
  • at elever og foreldre vet hvem som skal gjennomføre pålagte elev- og utviklingssamtaler (hvis dette var planlagt gjennomført i fraværsperioden)
  • å avklare hvordan skolen sikrer faglig oppfølging og vurdering av elevene (dersom vikar ikke har godkjent lærerutdanning)
  • avklare hvordan hjem og skole kan jobbe sammen til beste for eleven i denne situasjonen

I opplæringsloven § 10-11 står det: «Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa:

Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling etter § 10-1 eller § 10-6 kan hjelpe til i opplæringa dersom dei får nødvendig rettleiing. Slik hjelp må berre skje på ei slik måte og i eit slikt omfang at eleven får forsvarleg utbytte av opplæringa. Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling, skal ikkje ha ansvaret for opplæringa».

Opplæringsloven eller tilhørende forskrift regulerer imidlertid ikke bruk av ufaglærte vikarer. Hvis valget står mellom en ufaglært vikar utenfra og en assistent som kjenner skolen, kollegiet og trinnet, så er det ikke uvanlig at assistenten oppgraderes til «lærervikar uten godkjent utdanning» for en periode.

Spørsmål om vikarbruk kan også løftes til skolen via FAU:

– Hvilke rutiner har skolen for å sikre at alle klasser over tid har stabile vikarløsninger og pedagogisk kompetanse tilgjengelig i kontaktlærerfunksjonen?

– Hvordan sikrer skolen kvaliteten på undervisning, vurdering og gjennomføring av utviklingssamtale i de tilfeller hvor vikarene ikke har formell pedagogisk kompetanse?

– Hvordan kan hjem og skole samarbeide til beste for elevene i situasjoner hvor vikarsituasjonen blir krevende?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev