Barnet mitt har hatt mange forskjellige vikarer over tid. Finnes det regler for vikarbruk og krav til kompetanse hos vikarene?

Opplæringsloven stiller krav til kompetanse ved tilsetting av undervisningspersonell (§§10-1 og 10-6). Lovverket regulerer også hvilke oppgaver som kan utføres av personale som ikke er tilsatt i undervisningsstilling (§10-11). Det stilles imidlertid ingen krav til vikarer, ut over politiattest og taushetsplikt.

Det er rektor som sitter med det overordnede ansvaret for elevenes læringsprosesser, gode rutiner for vurdering og dokumentasjon av denne, samt gjennomføring av utviklingssamtaler.  Når vikarer uten formelle kvalifikasjoner settes inn som vikar, vil det være viktig at disse sikres veiledning og tett samarbeid med kvalifisert personale, både rundt det faglige og sosiale arbeidet i skolen.

Mulige spørsmål som kan løftes til skolen via FAU:

  • Hvilke rutiner har skolen for å sikre at alle klasser over tid har stabile vikarløsninger og pedagogisk kompetanse tilgjengelig i kontaktlærerfunksjonen?
  • Hvordan sikrer skolen kvaliteten på undervisning, vurdering og gjennomføring av utviklingssamtale i de tilfeller hvor vikarene ikke har formell pedagogisk kompetanse?
  • Hvordan kan hjem og skole samarbeide til beste for elevene i situasjoner hvor vikarsituasjonen blir krevende?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev