Sitter du i FAU? Da kan du finne gull her

FAU ved Kviltorp skole
Fra venstre på bildet ser du initiativtaker til «Prosjekt positivt foreldresamarbeid» og tidligere FAU leder Charlotte Tynes FAU, rektor Cecilie Sandaker og nåværende FAU-leder og forumansvarlig Mads Lønsethagen.

Mange skoler sliter med å finne riktig form på foreldresamarbeidet. På Kviltorp skole i Molde startet FAU et målrettet arbeid for å strukturere samarbeidet. Opplegget de kom fram til kan brukes over hele landet.

– Foreldre er en enorm ressurs, men vet ikke alltid hva de skal eller kan gjøre, sier mangeårig FAU-leder på Kviltorp, Charlotte Tynes. For noen år siden ønsket hun og FAU å hente mer ut av potensialet i foreldregruppa. Rekrutteringen til de ulike foreldrevervene var ikke optimal og FAU-arbeidet hadde også godt av en boost.

For å finne gnisten tok Charlotte og FAU initiativ til noe de kalte «Prosjekt positivt foreldresamarbeid». Prosjektet ledet FAU i tett samarbeid med skoleledelsen. Målet var rett og slett å finne et bedre system for hjem-skolesamarbeidet; fra skoleledelsen via FAU, og helt ned til foreldrerådet. Alle skulle gå i pluss.

Kartla flere års samarbeid

– Prosjektet startet med drøfting i FAU. Hvorfor oppleves rekrutteringen vanskelig, hva kan vi gjøre? Deretter gjennomførte vi en grundig kartlegging. Nåværende og tidligere klassekontakter over flere år fikk muligheten til å svare på spørsmål via mail. Vi ville finne ut hva som gjorde det givende å være klassekontakt, og hva som gjorde det problematisk, sier Tynes.

Funnene på Kviltorp samsvarer med FUGs erfaringer fra foreldre som ringer for å råd; de vet og kan ikke nok om de ulike vervene.

– Foreldrene lurte rett og slett på de skulle gjøre, hvilke forventninger det var til rollen som klassekontakt. Samtidig var tidsklemma et problem som dukket opp, sier hun.

FUG-rådgiver Jørgen Kåsa skryter av den grundige jobben som er gjort på Kviltorp.

– En lignende kartlegging i 9 av 10 norske skoler hadde nok gitt samme funn, så det sparer mange andre for en lignende jobb, sier han.

Kåsa har selv besøkt Kviltorp og oppfordrer andre FAUer til å benytte seg av planene og strukturen som ble jobbet fram i prosjektarbeidet.

– Det er gjort en såpass god og grundig jobb at det er bare å stjele dette oppslagsverket, sier han.

SE OGSÅ: FAU Kviltorp sin hjemmeside

Infohefte for foreldrekontakter

ABC for foreldrekontakter
På bildet ser du tre av sidene fra ABC for foreldrekontakt. Informasjonsheftet kommer som en perm med tydelige forventninger til foreldrekontakter og egne fokusområder på trinnene. Praktisk informasjon gjør det tydelig hvilke oppgaver som ligger ved vervet. På denne måten vet foreldrene hva som følger med oppgaven – det senker terskelen for påmelding.

Oppslagsverket, som det vises til, laget FAU i samarbeid med ledelsen og ulike lærerteam for å trygge og veilede foreldrekontaktene i hjem-skolesamarbeidet. Heftet «ABC for Foreldrekontakten» inneholder generell informasjon om foreldrenes plass i skolesystemet, samt konkrete oppgaver for foreldrekontaktene og fokusområder trinn for trinn.

– På mellomtrinnet så handler det særlig om bevissthet rundt sosiale medier og inkluderende klassemiljø. De første skoleårene mye om dannelse av trygghet og trivsel. Enkelte år er oppgavene svært konkrete, som sykkelopplæring på 4.trinn og ansvar for 17.mai på 5.trinn, forklarer Charlotte.

Informasjonsheftet finnes digitalt på FAUs hjemmeside, men deles og ut i en perm som følger foreldrekontaktene fra 1. – 7. trinn. Med permen følger også en minnebrikke til lagring av bilder og informasjon opp gjennom trinnene. Slik ivaretas gode minner til avslutningsfesten og nyttig informasjon overleveres og ivaretas fra år til år. ABC for Foreldrekontakten revideres som en rutine hver vår i FAU. På denne måten utvikler veilederen seg i tråd med erfaringer og nye vedtak.

Påmelding, ikke valg

Skolen kvittet seg også med det klassiske valget av ulike verv på høstens første foreldremøte. På Kviltorp gjennomføres det kun to valg gjennom et helt skoleløp. Ordlyden endres, man velges ikke til, man melder seg på, med fokus på frivillighet og trivsel. FAU og foreldrekontakt er to adskilte verv. FAU sitter tett på ledelsen og jobber med generelle skolesaker. Foreldrekontakten er tettere knyttet til eget barn og barnets nærmeste skolemiljø i klassen eller trinnet.

Første valg gjennomføres på foreldremøtet for foreldrene til førskolebarn på våren før skolestart. FAU bruker 15 minutter av møtet på å informere og rekruttere inn FAU-representanter og Foreldrekontakter fra 1. – 4. trinn. Valg av klassekontakter og FAU medlemmer for 5.-7. trinn styres av lærerne og foreldrekontakter i felleskap på våren i 4. klasse.

– I og med at vi har et ferdig opplegg med forventninger og oppgaver til foreldrekontaktene på de ulike trinnene, så velger foreldrene hva som passer for dem og melder seg på til akkurat dette året. Det var veldig artig og spennende det første året vi i FAU deltok på førskolemøtet. Det var mange hender i været, det virket som om alle ville bidra. På tross av koronapandemi med begrensninger i foreldremøter, har vi gjennomført flere runder etter denne modellen nå og ser at den motiverer til innsats.

Både FAU, ledelse og lærere fremsnakker foreldresamarbeid.

– Positivisme smitter og forventningsavklaring er helt avgjørende. Ved å kun ha valg to ganger, frigjøres oppmerksomhet til læringsmiljø på de andre foreldremøtene. For enkelte kan frykten for å bli «utpekt» til et verv ha vært så stor at man har unnlatt å møte opp. Å ikke vite hva man skal gjøre er en barriere. Vi håper den nye modellen kan bidra til økt trygghet.

Skryt fra rektor

Foreldrene som ønsker å komme tettere på ledelsen og oppleve ekstra stor medvirkning på skolen som helhet melder seg inn i FAU.

– I ABC-heftet har vi også en ressursbank der vi registrerer hva foreldrene som ikke sitter som foreldrekontakter eller FAU representanter kan bidra med ut ifra interesser eller yrke. På denne måten formidler vi at ulike verv er ikke for alle, men bevisstgjør den enkelte. Alle kan gjøre litt, blant annet ved deltakelse på ulike dugnader, sier Charlotte.

Som en ekstra trygghet for Foreldrekontaktene stiller FAU med egen foreldrekontaktfadder. Fadderen sørger for regelmessig kontakt og motivasjon i arbeidet og svarer på spørsmål som dukker opp i løpet av året.

Rektor Cecilie Tangen Sandaker roser FAU for initiativet til Prosjekt Positivt Foreldresamarbeid og de nye rutinene som har festet seg.

– Resultatet av de nye valgrutinene er at klassekontaktene fra 1.-4. trinn er klare i god tid før skolestart. Når foreldre- eller klassekontaktene er klarlagt før skolestart kommer man tidligere i gang med arbeidet for et bedre klassemiljø etter skolestart. Klassekontaktene jobber trinnvis. Dermed er vi ikke avhengig av at de kommer fra a-, b-, eller c-klassen. Alle har likt ansvar for trinnet, alle er likeverdige, sier hun.

Veileder om sosiale medier, mobilbruk og gaming

Digitale veiledere fra Kviltorp
Bildet viser de to digitale veilederne på Kviltorp. Til venstre ser du FAU sin generelle informasjon om mobilbruk, gaming og sosiale medier. Til høyre ligger den trinnvise veilederen som revideres hver høst og følger trinnet.

Et annet konkret produkt som har kommet ut av «Prosjekt positivt foreldresamarbeid» er egne veiledere for barnas digitale hverdag. Etter en tilbakemelding fra skolen startet FAU arbeidet med å gjøre foreldrene mer ansvarlige i barnas digitale liv.

FAU utarbeidet en generell veileder i 2020, samt en tom veileder som fylles ut av foreldrekontaktene på det enkelte trinn, evalueres hvert år og følger trinnet. Innholdet i veilederne kommer fra kartlegginger på foreldremøtene ved hjelp av Mentimeter, i tillegg til gruppearbeid på de ulike trinnene.

Målet er å kartlegge hva som rører seg, hva man skal være obs på. På Kviltorp nytter det ikke for barn å si «alle andre får lov». Via anonym avstemming i Mentimeter finner man ut hva flertallet av foreldrene ønsker seg for sitt barn og for felleskapet.

Egne avtaler på trinn

– På ett av trinnene har man gjort avtale om at barna ikke skal sende hverandre meldinger etter klokken 20. Det gjøres også avtaler på ulike trinn om å følge aldersgrenser når man har besøk av andre, selv om man kanskje har andre regler selv.

I veilederne er det også rom for å drøfte og vedta for eksempel bursdagsgaver og rutiner for bursdagsfeiringer. Det mangeårige FAU-medlemmet understreker at det er veiledere og ikke regler hugget i stein.

– Vi har ingen sanksjoner. FAU og skolen respekterer at alle foreldre og barn er ulike, men er likevel tydelig på at det beste vi har er felleskapet. Vi oppfordrer derfor den enkelte til å følge det flertallet har bestemt, forklarer hun og fortsetter:

– FAU ønsker å lytte til det skolen forteller oss, det som skjer på fritiden påvirker skolemiljøet i stor grad. Foreldrene øves i å ta større ansvar, utdyper Charlotte og håper at også foreldrene kan oppleve å bli tryggere i sin foreldrerolle gjennom erfaringsutveksling og felles retningslinjer.

HER FINNER DU KVILTORPS DIGITALE VEILEDERE

– En veldig stolt FAUer

Den grundige jobben som er gjort av FAU har ikke bare ført til at det er enklere å verve foreldrekontakter og til at FAU-medlemmene trives og sitter over flere år.

– Årsplaner og stødige rutiner for både revidering og dokumentasjon synliggjør arbeidet, gir den frivillige innsatsen mening og sørger for kontinuitet, sier Charlotte.

Cecilie Tangen Sandaker er enig.

– Å etablere et FAU hver høst tar tid. Ved hyppige utskiftninger mister man kontinuiteten og fremdriften i viktige saker som er i prosess. Nå har vi fått et system som ivaretar behovet for kontinuitet. Vårt fokus fremover er å vedlikeholde organiseringen og rutinen som er blitt etablert, sier rektor.

Det har også gitt det generelle foreldresamarbeidet et løft.

– Dette er en solskinnshistorie. I år kom det over 100 store og små på dugnad. Det synes jeg var helt fantastisk. Det vrimlet av mennesker. Det kan hende at foreldre var overmotiverte på grunn av så lang tid med korona, men vi velger å tro det handler om formidling, motivasjon og fellesskapsfølelse, sier duoen.

Fra og med høsten 2023 deles Kviltorp skole i to. Årølia skole er bygget for å få plass til elever som er bosatt i en ny bydel et stykke øst for Kviltorp skole. FAU ser med stolthet tilbake på det foreldrene har fått til i samarbeid med skolens ledelse på Kviltorp og håper også Årølia og andre skoler vil dra nytte av jobben.

– Det er veldig kjekt å bli løftet fram som et godt eksempel for andre. Vi har jobbet hardt og lenge for å få til en struktur på dette. Erfaringer, rutiner og veiledere deler vi mer enn gjerne med andre utvalg og skoler. Forhåpentligvis lar andre seg inspirere og tar det i bruk dersom behovet er til stede, avslutter Charlotte Tynes.

LES OGSÅ: Alt du trenger å vite om Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i skole?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev