Sikkerhet i skolen

Alle elever har rett til et godt tilrettelagt skolemiljø slik at elevene føler seg trygge og har best mulige forutsetninger for læring.

Barna våre er det kjæreste vi har, og det er også viktig at vi som foreldre føler oss trygge når barna våre både er på skolen, og på vei til skolen. Sikkerhet i skolen inkluderer beredskap, smittevern, trafikksikkerhet, skade- og ulykkeshåndtering og førstehjelp med mer.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skolen sier at:

 • Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.
 • Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
 • Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

Skolen har ansvaret for elevenes sikkerhet i tiden elevene er på skolen, dette gjelder både på skolens områder eller om skolen er på utflukter. Skolen må fordele ansvar og oppfølging av sikkerhet i skolen, og sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om dette.

Helsedirektoratets veileder til forskrift om helse og miljø i skolen har disse punktene for god praksis for sikkerhet i skolen:

 • Avklaring av roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet og helsemessig beredskap internt og overfor andre involverte enheter.
 • Jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for skolens forebyggende arbeid.
 • Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner, samt rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
 • Opplæring i sikkerhetsarbeid og bruk av sikkerhetsutstyr. Rutiner for sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor skolens område som både ansatte, elever og foreldre er kjent med.
 • Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker.
 • Foresatte og elevene involveres når det gjennomføres vernerunder.
 • Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet.
 • Beredskapsgruppe med et spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde skolens beredskapsplan.

Trygg skolevei

Å gå eller sykle til skolen gir elevene frisk luft og en aktiv start på skoledagen. De minste barna trenger ofte å bli fulgt til skolen av en voksen, noen arrangerer følgegrupper, noen bor lengre unna og er avhengige av skolebuss. Hvis mulig kan det være fint for barna å ha noen å reise sammen med til skolen, enten en voksen eller når barna er store nok til det, en venn. Hvis barna trenger å bli kjørt til skolen er det best å slippe av barnet et lite stykke fra skolen slik at det ikke blir for mange biler i området rundt skolen, slik at man unngår uoversiktlige trafikksituasjoner.

Dette er Trygg Trafikks råd om en trygg skolevei:

 • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
 • Øv på skoleveien sammen med barna.
 • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
 • Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
 • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å sykle alene.
 • Lag hjertesone rundt skolen

Samarbeid om sikkerhet i skolen

Det er skolen som har ansvaret for sikkerheten på skolen, med rektor som den øverste myndighet og den som har ansvaret for den daglige driften. Men det er også viktig at foreldrene involverer seg i skolens sikkerhet og påpeker om de oppdager mangler, eller om noe ikke er som det skal. Da kan foreldrene gi beskjed direkte til rektor eller spille inn dette som et tema som FAU kan ta opp på vegne av hele foreldregruppen.

LES OGSÅ: Fysisk læringsmiljø i skolen

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev