Samarbeidsutvalget i skolen (SU)

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Ved alle norske skoler skal det finnes et samarbeidsutvalg (SU) eller et driftsstyre. Disse utvalgene skal bestå av representanter fra foreldrene, elevene, undervisningspersonale, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor er den ene. Foreldrerepresentantene bør være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

Det er kommunens ansvar at alle grunnskoler i kommunen har et samarbeidsutvalg eller et driftsstyre, dette sier opplæringsloven paragraf 11. Hvordan kommunen organiserer driften av utvalgene, varierer. Det vanligste er at kommunen etablerer et samarbeidsutvalg ved skolene, men noen kommuner har et driftsstyre i stedet. Foreldrerepresentantene har rett og plikt til å delta i både samarbeidsutvalget og driftsstyret, i henhold til opplæringsloven paragraf 11. Rektor har møte- og talerett og kan fremme saker.

Driftsstyre eller samarbeidsutvalg?

 • Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men er kun et rådgivende organ, og har ikke beslutningsmyndighet.
 • Driftsstyre er et besluttende organ, og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. Driftsstyre kan erstatte samarbeidsutvalget. Det er den enkelte kommune som bestemmer om skolene skal ha et driftsstyre, og hvilken myndighet driftsstyre skal ha. Foreldrene skal alltid være representert med to personer i driftsstyret.

Samarbeidsutvalget/driftsstyret har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen, f.eks:

 • Ordensreglementet på skolen.
 • Utviklingsplaner for skolen.
 • Forslag til budsjett.
 • Plan for hjem-skole-samarbeid.
 • Skolevurdering.
 • Trafikkforholdene til og fra skolen.
 • Skoleskyss.
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene.

Fem tips til arbeid med samarbeidsutvalget/driftsstyret:

 • Fordel roller. Velg en leder, nestleder og sekretær og gi dem tydelige roller.
 • Lag et årshjul for utvalgets aktiviteter gjennom skoleåret.
 • Lag en møteplan på første møtet der dere avtaler møter for hele året.
 • I god tid før hvert møte i SU, spør skolen om skolemiljø-saker som har kommet inn, hva slags type saker det har vært, hvordan de er blitt håndtert og utfallet av sakene, hvor mange alvorlige saker har eventuelt blitt meldt til kommunen og hvor mange har blitt klagd inn til Fylkesmannen.
 • Sett av tid til å diskutere gjennomføring og resultater av Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen, og kom med forslag til tiltak dere mener skolen kan sette i gang.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i skole?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev