Punktskrift i skolen

Punktskrift, også kalt blindeskrift, er et skriftsystem som brukes av blinde og personer med svært nedsatt synsfunksjon. Skriftsystemet leses lineært og er kombinasjoner av opphøyde tegn i papir som danner bokstaver som kan leses med fingrene.

Punktskrift ble oppfunnet av franskmannen Louis Braille på 1800-tallet og brukes i dag av millioner av synshemmede verden over og er tilpasset ulike språk.

Dette sier loven om punktskrift i skolen

Opplæringsloven paragraf 3 sier dette om punktskrift i skolen: “Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Elevene har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og hjemme. Før det blir gjort vedtak om slik opplæring, skal det foreligge en sakkyndig vurdering.” Kommunen har ansvaret for opplæring på grunnskolenivå og fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring.

Dette sier utdanningsdirektoratet om punktskrift i skolen:

“Noen elever kan ha en progresjon på alle nivåer, mens andre har mål på første nivå som noe å strekke seg mot. Det er derfor viktig at læreren sammen med eleven og foreldre prioriterer mål som eleven har nytte av og mulighet for å mestre. Temaer innen punktskriftopplæring er romforståelse og taktile ferdigheter, taktil avkoding og lesing og skriving av punktskrift. Eleven kan arbeide med mål på forskjellige nivåer innenfor hvert tema og på tvers av temaer og ferdigheter. En elev som har rett til opplæring i punktskrift, får den ordinære opplæringen i lesing og skriving sammen med klassen. De ekstra timene til punktskriftopplæring kommer i tillegg til det ordinære timetallet. Hvor mange timer eleven bør få, vil avhenge av behovet. Det kan ofte være hensiktsmessig med fleksibel bruk av timene for å kunne bruke punktskrift i funksjonelle sammenhenger. Innholdet i denne opplæringen bør knyttes til elevens behov for opplæringen i fag. For mange elever er det konsentrasjonskrevende å lese og skrive punktskrift. Det er derfor viktig å finne tidspunkt på dagen som er gunstig for eleven.”

FUG mener:

Alle elever trenger å kjenne at de hører til i klassefellesskapet. Tilhørigheten påvirkes blant annet av holdninger i klassen, omsorg elevene har for hverandre og evnen de har til å kommunisere på tvers av ulike vansker eller behov. Derfor er det viktig at hjem og skole samarbeider om- og legger til rette for at elever med synshemming blir godt inkludert i klasse- og skolemiljøet.

Det kan handle om at:

  • elever og foreldre får god informasjon om hvordan det er å ha en synshemming.
  • elever og foreldre vet hvem de kan spørre dersom de har spørsmål rundt temaet.
  • skolen legger til rette for at alle elevene i klassen kan samhandle på tvers av ulike utfordringer.
  • elever (og foreldre) blir bevisste på at kommunikasjon ikke bare handler om hva vi sier, men at veldig mye også kommuniseres gjennom hva vi gjør og hvordan vi oppfører oss.
  • at klassen får kunnskap om punktskrift og respekt for det arbeidet elever med synshemming må legge ned for å lære seg dette.

Lære punktskrift?

Statped, som er Norges statlige spesialpedagogiske tjeneste, har en god veileder til deg som vil lære å lese og skrive punktskrift. Kurset er et selvstudium og er lagt opp til en lesedel og en der du skriver selv. Veilederen heter Punkt for punkt, er skrevet av Gunleik Bergrud og kan hentes fra Statped sine nettsider her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.