Spesialundervisning

Hva er spesialundervisning?

I opplæringsloven paragraf 5 står det “elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning”. “Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen, eller at han eller hun får spesialtilpasset utstyr.” SITAT UDIR

Skolen – første instans

Er du bekymret for at ditt skolebarn strever på skolen, enten faglig eller sosialt? Uttrykker barnet selv at opplæringen på skolen er for vanskelig? Da er det viktig at du raskt tar kontakt med skolen for å drøfte dette. Fortell hvordan du opplever situasjonen, og gi eksempler på det som oppleves vanskelig. Skolen har taushetsplikt, så du kan føle deg trygg på at alt du forteller blir ivaretatt på en god måte. Skolene sitter på lang erfaring og verdifull kompetanse, og vil jobbe for å finne den beste løsningen for barnet ditt. I første omgang kan det handle om å tilpasse opplæringen bedre eller finne egnede tiltak som skolen kan prøve ut innenfor rammene av ordinær undervisning. 

Noen skoler har også faste treffpunkt med ulike tverrfaglige instanser hvor det er rom for å invitere foreldre inn. Det kan være godt for både hjem og skole å tenke høyt sammen om barnets situasjon, sammen med noen utenfra, i dette tilfellet PPT.

Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hvis tilpasningene skolen gjør ikke er tilstrekkelig, må foreldrene og skolen formelt involvere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for å gjøre en sakkyndig vurdering. Dette skjer ved at rektor ved skolen sender en henvisning til PPT. Skolen skal også sende henvisning til PPT hvis foreldrene har bedt om undersøkelse av elevens behov for spesialundervisning, eller når foreldrene krever en sakkyndig vurdering.

En henvisning inneholder generelle opplysninger om eleven, bakgrunn for henvisning, opplysninger fra foreldre og en pedagogisk rapport skrevet av skolen. Det bør fremgå tydelig av henvisningen hva man ønsker vurdert. Henvisningen kan ikke sendes uten at foreldre/elev har signert. Foreldrene får også tilgang til innholdet i henvisningen og eventuelle vedlegg som sendes med. Barn som er over 15 år, skal gi selvstendig samtykke og er selv part i saken. De skal spørres om råd, og meningene deres skal tillegges stor vekt. Når henvisning er sendt, vil den bli fulgt opp av en saksbehandler i PPT. Saksbehandleren bør ha dialog med både hjem, skole og eleven selv gjennom utredningsarbeidet.

Utredning og sakkyndig vurdering

For å vurdere om en elev trenger spesialundervisning gjør saksbehandleren i PPT en utredning og en sakkyndig vurdering. Dette kan innebære samtaler med både elev, foreldre og skole, observasjoner i klasserom og friminutt, samt kartlegging eller testing av eleven. God praksis er at PPT lager en utredningsplan som gir oversikt over hva som skal skje når i utredningsarbeidet. Dette skaper forutsigbarhet for hjem, skole og ikke minst eleven selv. PPT har plikt til å rådføre seg med eleven og foreldrene i arbeidet med å utforme et eventuelt tilbud om spesialundervisning. Det skal legges stor vekt på elevens og foreldrenes synspunkter. Den ferdige sakkyndige vurderingen er et dokument som viser om eleven har behov for spesialundervisning. Rettigheten eleven har synliggjøres ved at det lages et enkeltvedtak. Skolen bruker også den sakkyndige vurderingen når de skal lage en individuell opplæringsplan (IOP)

Enkeltvedtak

Skolen skal vurdere og avgjøre om eleven har rett til spesialundervisning. Dette gjøres etter at PPT har oversendt sin sakkyndige vurdering til skolen. Det er skoleeier som har myndighet til å fatte enkeltvedtak. Denne myndigheten kan delegeres til rektor ved skolen. Det skal fattes enkeltvedtak både når spesialundervisning innvilges og når det blir avslått. Det er viktig for elevens rettssikkerhet at kommunen eller skolen fatter enkeltvedtak også når de avslår. Fasen avsluttes med at enkeltvedtaket sendes til eleven og foreldrene. Eleven og foreldrene har rett til å klage på et enkeltvedtak.

Gjennomføring og evaluering

Når det er fattet et enkeltvedtak som gir eleven rett til spesialundervisning, starter planleggingen av hvordan spesialundervisningen skal gjennomføres, blant annet gjennom at skolen utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Den individuelle opplæringsplanen skal ta utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen. Planen er et verktøy for lærerne, både i spesialundervisningen og i den ordinære opplæringen. IOP-en gir også foreldrene innblikk i hvordan spesialundervisningen er tenkt gjennomført i praksis.

Skolen bør vurdere elevens utvikling fortløpende hele året. Elever som mottar spesialundervisning, har også rett til underveisvurdering. I tillegg skal det hvert år skives en årsrapport. I denne rapporten skal skolen vurdere elevens læringsutbytte og utvikling ut fra de målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan (IOP). Evalueringen skal gi skolen grunnlag for å justere det videre arbeidet, enten det gjelder innhold, arbeidsmåter, organisering eller metoder.

I årsrapporten må skolen også vurdere om det er behov for å videreføre spesialundervisningen, om det er nødvendig å henvise eleven til PPT igjen, om saken kan avsluttes, og hvordan overgangen mellom ulike opplæringsår og overgangen mellom ulike skoler skal løses.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.