Overgang frå barneskule til ungdomsskule

Elevane byrjar på ungdomsskulen det året dei er 13 år, og avsluttar det året dei vert 16. Ungdomsskulen er 8. – 10. trinn og markerar avslutninga på grunnskulen for elevane.

På ungdomsskulen vert mykje nytt, og meir alvorsprega.

Her er noko av det som vert nytt på ungdomsskulen:

På ungdomsskolen får elevene også et fag som heter utdanningsvalg, som skal hjelpe elevene til å ta mer kvalifiserte valg om egen utdanning. På ungdomsskulen får elevane òg eit fag som heiter utdanningsval, som skal hjelpe elevane til å ta meir kvalifiserte val om eiga utdanning. I utdanningsval lærar elevane om dei ulike studieretningane og kva arbeidsmoglegheiter dei gir.

Korleis få til ein god overgang mellom barneskule og ungdomsskule?

Overgangen mellom barneskule og ungdomsskule kan kjennast litt skummel for nokre elevar, difor er det viktig at dei får førebu seg godt. Eit godt samarbeid mellom skulane i nærmiljøet, med besøksdagar, informasjonsmøte med elevane og dei føresette der det finst tid til å få svar på spørsmål, er viktig. Eit godt heim-skule-samarbeid er like viktig på ungdomsskulen som på barneskulen.

Kva kan du som føresatt gjere for at overgangen frå barneskulen til ungdomsskulen vert så god som mogleg?

 • Skaff så mykje informasjon om skulen som mogleg, og sjå på det saman med barnet ditt. Dykk kan til dømes lese om korleis skulekvardagen ser ut, korleis dei jobbar med skulemiljø, om skulehelsetenesta osv.
 • Har du spørsmål til skulen, skriv gjerne ein e-post.
 • Har barnet ditt behov for spesiell tilrettelegging eller spesialundervisning? Snakk med den nye og den gamle skulen om dette i forkant, slik at overgangen vert best mogleg, og at den nye skulen kan legge til rette for barnet ditt så godt som mogleg.
 • I startsfasa på ny skule:
  – Ta kontakt med kontaktlæraren for å skape eit godt samarbeid.
  – Spør barna om skulekvardagen – gjer det til ein del av kvardagspraten.
  – Ta del i sosiale arrangement og føresettmøte saman med andre føresette og meld deg til å hjelpe å arrangere til dømes sommarfest eller turar.
  – Engasjer deg som føresett-/klassekontakt eller føresettrepresentant i FAU – slik kan du vere med å påverke skulekvardagen til barna.
LES OGSÅ VÅR BROSJYRE: Har du barn som skal begynne på skolen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev