Begynne på skole og SFO

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Første skoledag
Bildet viser en liten gutt på vei til første dag på skolen.

Å starte på skole er ei stor hending for både barn og føresette, ein spennande overgang som krev mykje av alle involverte. Du kjenner kanskje på både forventning og nervøsitet på vegner av barnet ditt? Ein god start er å snakke om forandringa som skal skje.

Når barnet ditt er godt førebudd på kva som kjem, vert det òg enklare å meistra den nye kvardagen. Målet må vere at barnet ditt gler seg til å starte på skolen, og at han eller ho møter kvardagen med nysgjerrigheit og tru på eigne evner. Gode vener og kjente fjes gjer overgangen mindre skremmande. Difor kan det vere lurt å snakke med dei andre føresette i barnehagen. Kanskje nokon av barna begynnar på same skole? Kan dykk førebu dei på skolestart saman?

Her er nokre tips til kva du kan gjere:

 • Øv på å gå til skolen saman med barnet ditt.
 • Snakk med andre føresette eller skulen om å tilrettelegge for at fleire kan ta følgje til og frå skulen.
 • Bli kjent med dei andre føresette i klassa. Det gjer det enklare å samarbeide om å gi barna ein fin skolestart.
 • Snakk positivt om dei andre føresette og barna i klassa.
 • Snakk positivt om skolen og kvardagen med læring.
 • Førebu deg på at du vil ha mindre kontakt med personellet til skolen enn du hadde med barnehagen.

Kva kan du forvente av bornehagen?

I tett samarbeid med deg som føresett, skal barnehagen sørge for at overgangen opplevast trygg og god for barnet ditt. Denne prosessen bør starte så tidleg som mogleg. Du skal involverast i planlegginga av overgangen; enten i individuelle samtalar eller i møte for føresette. I tillegg har du krav på å få vite og godkjenne at barnehagen utleverer informasjon om barnet ditt til skolen. Det kan berre gjerast med samtykke frå deg, jf. Forvaltningslova paragraf 13 om teieplikt.

Barnehagen bør ha:

 • Gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole.
 • Eit eige pedagogisk opplegg for dei eldste barna.
 • Ei feiring som markerar slutten på åra i barnehagen.

Kva kan du forvente av skolen?

Skolen og barnehagen har gjensidig plikt til å samarbeide om overgangen frå barnehage til skole/SFO. Det er nedfelt i både Barnehagelova og Opplæringslova. Når overgangen er godt planlagt og skjer i tett samarbeid med føresette, gir det barnet ein god start på skoleåra. Det viktigaste er at både du og barnet ditt er trygge i prosessen. Du har krav på god informasjon og moglegheita til å stille spørsmål, og det kan vere lurt at du set deg inn i rutinane for korleis barnehagen og skolen/ samarbeider

Dette kan du undersøke:

 • Vitjar skole/SFO-tilsette barnehagen før skolestart?
 • Legg skolen til rette for føresettnettverk, som møter for føresette, føresett-kaffi eller dugnad?
 • Korleis jobbar skolen for å sikre eit trygt og godt skolemiljø for alle?
 • Kva prinsipp følgjer skolen når dei set saman klassane?
 • Korleis sikrar skolen tryggleik og inkludering i friminutta?

Andre viktige spørsmål:

 • Kva forventningar har skolen til deg som føresatt?
 • Tilbyr skolen leksehjelp til ditt klassetrinn?
 • Er skolen tilrettelagt for barn som treng ekstra assistanse?
 • Tilbyr skolen læring som er tilpassa behovet til ditt barn?
LES MER OM HVA UDIR skriver om temaet
LES denne artikkelen om barnet ditt skal starte på ungdomsskulen?

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev