Organisering av SFO

SFO kan organiserast på forskjellige måtar:

  • i tilknytning til skulen
  • i eigne lokale drifta av skulen eller kommunen
  • gjennom avtale med private skulefritidsordningar

Kommunen skal ha vedtekter eller planar som seier korleis SFO skal drivast.

SFO skal:

  • fremje eit tydeleg verdigrunnlag
  • ha eit godt psykososialt miljø (opplæringslova kapittel 9 A)
  • fremje medverkinga til born
  • ha trygge og gode vaksne som varetek dei ulike behova til elevane og samarbeider med føresette og dei tilsette i skulen

Sjølv om det ikkje er lovpålagt, anbefaler Utdanningsdirektoratet at SFO vert utforma i nært samarbeid med dei føresette. Føresette er ikkje pålagt nokon plikter knytt til SFO, men har likevel ei viktig rolle i å gjere tilbodet så bra som mogleg.

Det vert òg anbefalt at SFO gjennomfører evalueringar og føresettundersøkingar for å vere sikre på at dei føresette er nøgde

Begynne på skole og SFO? Les meir om kva du kan forvente her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev