Organisering av SFO

SFO kan organiserast på forskjellige måtar:

  • i tilknytning til skulen
  • i eigne lokale drifta av skulen eller kommunen
  • gjennom avtale med private skulefritidsordningar

Kommunen skal ha vedtekter eller planar som seier korleis SFO skal drivast.

SFO skal:

  • fremje eit tydeleg verdigrunnlag
  • ha eit godt psykososialt miljø (opplæringslova § 9 A)
  • fremje medverkinga til born
  • ha trygge og gode vaksne som varetek dei ulike behova til elevane og samarbeider med føresette og dei tilsette i skulen

Sjølv om det ikkje er lovpålagt, anbefaler Utdanningsdirektoratet at SFO vert utforma i nært samarbeid med dei føresette. Føresette er ikkje pålagt nokon plikter knytt til SFO, men har likevel ei viktig rolle i å gjere tilbodet så bra som mogleg.

Det vert òg anbefalt at SFO gjennomfører evalueringar og føresettundersøkingar for å vere sikre på at dei føresette er nøgde

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev