– Et superviktig gjennombrudd

FORNØYD: Bildet viser en fornøyd FUG-leder, Marius Chramer.

Ny opplæringslov på bordet

Det nye forslaget til opplæringslov er glimrende nytt for engasjerte foreldre, elever og skoler som holder medvirkning høyt. – De har hørt oss og tatt til vettet, sier FUG-leder Marius Chramer etter å ha skummet igjennom forslaget, som ble sluppet bare noen timer før.

Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre og styrke de lovpålagte rådsorganene. Dette er noe ganske annet enn det som kom for litt over halvannet år siden. Den gang fikk foreldre, elever og FUG selv et klask i ansiktet da opplæringslovutvalget foreslo å fjerne lovhjemmelen for utvalg som FAU, Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU) i forslag til ny opplæringslov. FUG reagerte også sterkt på diffuse formuleringen om foreldresamarbeid, og mobiliserte sammen med blant annet Elevrådsorganisasjonen, og en haug med lokale FAUer og KFUer over det ganske land.

Styrke, ikke fjerne

I forslag som ble offentliggjort 26. august har Kunnskapsdepartementet fjernet de diffuse formuleringene og erstattet dem med en styrking av medvirkningen i skolen. I tillegg til å gi elevene mer medvirkning og elevdemokrati, holdes også foreldrestemmen høyt:

Departementet støtter høringsinstansenes innspill om at det er viktig med en formalisert og etablert organisering av skoledemokratiet. Dette vil være med på å sikre at retten til å være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere virksomheten til skolen blir oppfylt i praksis. Å ha en ramme rundt elevenes og foreldrenes engasjement og mulighet til innflytelse gjør det, ifølge mange høringsinstanser, enklere å få til et godt skoledemokrati i praksis. Departementet foreslår derfor å lovfeste en hovedregel om at grunnskoler skal ha foreldreråd, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg, og at videregående skoler skal ha
skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Dette er de samme organene for brukermedvirkning som grunnskoler og videregående skoler er forpliktet til å ha i dag
(Forslag til ny opplæringslov)

– Har hørt på oss

I Tromsø sitter FUG-leder Marius Chramer og kvitrer. – Dette er et superviktig gjennombrudd for vårt utvalgs aller viktigste sak. Guri Melby har holdt kortene tett til brystet hele veien, men dette forslaget viser at hun har hørt på oss og alle samarbeidspartnerne våre. Det er stas, sier utvalgslederen som sist møtte Melby under Arendalsuka.

I ARENDAL: FUG-leder Marius Chramer møtte Guri Melby sammen med nestleder i FUB, Cathrine Ballo Olsen på stand for Partnerskap mot mobbing i Arendal.

Lovforslaget er klinkende klart på at Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fortsatt skal lovreguleres for å tydeliggjøre at FUG er et viktig organ både for foreldrene, foreldrerådene og for Kunnskapsdepartementet. Lovforslaget inneholder også gode nyheter for FUB:

Departementet mener det er er grunn til å se FUG og Foreldreutvalget for barnehager i sammenheng, og tar sikte på i senere regelverksarbeid med barneloven å foreslå at også FUB lovfestes.

Ber om innspill på struktur

I FUGs innspill i forrige runde argumenterte vi for å styrke skoledemokratiet med konkrete minimumskrav til organisering og tydelige føringer for hva det skal samarbeides om. Også her blir vi møtt med åpne dører denne gang:

Departementet mener det er gode grunner til fortsatt å gi forskrift med utfyllende regler for skolens samarbeid med foreldrene for å sikre at enkelte regler er like, uavhengig av hvilken skole elevene går på. Departementet vil vurdere nærmere hvilke rammer og krav til samarbeidet det er behov for å regulere i forskrift, og ber om innspill fra høringsinstansene til hvilke deler av samarbeidet det er særlig behov for nasjonale forskriftsregler om. Departementet vil også vurdere om det er behov for veiledningsmateriell om godt foreldresamarbeid.

– Både veiledningsmateriell og struktur for samarbeidet er noe vi har ønsket oss hele tiden, så her skal vi bidra i vårt høringssvar, lover Chramer, som håper slaget for medvirkning nå er vunnet. – Jeg tror det skal mye til å snu en gang til, men vi i FUG kommer til å fortsette å jobbe for medvirkning fram til stortingsbehandlingen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.