Levekår i byar

Biletet syner stortingsbygget i Oslo.

FUG og FUB har saman gjeve si uttaling til utgreinga Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle, som er skriven i NOU 2020: 16. Vi peiker på samarbeidet mellom skolar/barnehagar og heimane som ein vesentleg del av arbeidet med å inkludere alle born og unge.

I februar 2021 sende Kunnskapsdepartementet NOU 2020: 16 på høyring. Eit av hovedpunkta i utgreiinga er korleis ein kan motverke segregering og opphoping av levekårsutfordringar.

Les heile utgreiinga HER.

Samarbeid med heimane

Foreldreutvala er einige med by- og levekårsutvalet i at ei styrking av samarbeidet med foreldra er eit viktig bidrag i å motverke dei uheldige virkningane av segregering og opphoping av levekårsutfordringar som ein kan se fleire stader i Noreg.

Du kan laste ned heile høyringssvaret nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev