Kven kan tilsetjast som lærar?

Bilde fra et foreldremøte
Biletet syner ein lærar som står i eit klasserom.

Kunnskapsdepartementet sende i november 2023 forslag til endringar i ny opplæringslov, privatskolelova og forskrift til opplæringslova på høyring. Forslaga gjeld kven som kan tilsetjast i stilling som lærar og lærarens ansvar for opplæringa. FUG har svara heilt kort på høyringa. FUG har svara kort på høyringa.

Du kan lese alt om innhaldet i forslaga HER.

FUG gjev si støtte til dei store linjene i forslaga

Forslaga i høyringa spring ut av innspel som ble gjeve frå mellom andre Utdanningsforbundet til arbeidet med den nye opplæringslova. FUG støtta Utdanningsforbudet i desse innspela. FUG har streka under at det er viktig at ein tenkjer på kva som kan auke rekrutteringa til læraryrket når desse reglane skal utformast.

Du kan laste ned høyringssvaret til FUG nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev