Innspel til folkehelsepolitikken

Norsk klasserom, covid-smitte, lufting
Biletet syner eit klasserom

FUG har gjeve innspel til Regjeringa i høve til neste folkehelsemelding. Vi peiker på skulebygg, uteområde og «laget rundt eleven».

Helse- og omsorgsdepartementet har starta arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil bli fremja våren 2023. I høyringsbrevet bed helseminister Ingvild Kjerkol om innspel til arbeidet frå aktørar i alle delar av samfunnet.

Les høyringsbrevet HER

Vi treng ei statleg satsing på skulebygg

Fug meiner det hastar å gjeninnføre rentekompensasjonsordninga for skulebygg og svømmeanlegg slik Regjeringa har lova i Hurdal-plattforma og at ein også må sjå på andre verkemiddel og regleverket om miljøretta helsevern.

Heile innspelet til FUG kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev