Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd, grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen

Biletet syner bolighus ved Longyearbyen.

FUG har gjeve si uttaling til Kunnskapsdepartementet sine framlegg til føresegner for barnehage og skole i Longyearbyen. Utvalet er svært kritisk til dei innskrenkingane i barn og unges rettar som forslaga fører med seg.

Kunnskapsdepartementet sende forslag til nye forskrifter for skole og barnehage i Longyearbyen på høyring i april 2021. Hensikta er å klargjere kva reglar i opplæringslova og barnehagelova som gjeld i longyearbyen.

Du kan lese heile høyringa HER.

Kritisk

I høyringssvaret gjev FUG uttrykk for si støtte til dei lokale stemmene som vil forkaste forskriftsframlegget, og bed om at departementet greier nærare ut om
det faktiske grunnlaget for, konsekvensane av og dei menneskerettslege sidene ved forskrifta som er lagt fram.

Du kan laste ned heile høyringssvaret fraå FUG nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev