Forskrift til ny opplæringslov

Biletet syner ein gjeng elevar som sit kring eit bord og samtalar om den nye opplæringslova

Forslaget fra Kunnskapsdepartementet til nye forskrifter som heng saman med den nye opplæringslova som skal gjelde frå august 2024 blei sendt på høyring i november 2023. FUG har svara på høyringa.

FUG sine svar på spørsmåla i høyringa kjem fram av dokumentet som du kan laste ned nedst på sida. Her kjem òg forslaga og grunngjevinga fram.

Skoledemokratiet

FUG saknar framleis fleire nasjonale retningsliner om kva som er oppgåvene til skoledemokratiet og korleis det skal organiserast. FUG har elles gjeve innspel til dei delane av forskrifta som heng tett saman med samarbeidet mellom skole og heim.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev