Ein skole for vår tid

Biletet syner to barn som formar eit hjarte med hendene sine
Biletet syner to barn som formar eit hjarte med hendene sine

Fug har svara på høyring av ekspertgrupperapporten «En skole for vår tid». Vi undrast over at skule-heim perspektivet ikkje kjem tydeligare fram i rapporten.

Kunnskapsdepartementet sende sluttrapporten frå ekspertgruppa for skolebidrag «En skole for vår tid» på høyring 21. juni. Rapporten beskriv kjenneteikn ved skolar som lukkast med å løfte elevane, og kva som skal til for at skolar med lågt skolebidrag kan få auka kvalitet.

Les heile rapporten HER.

Relasjonen heim-skole

FUG saknar eit tydelegare fokus på tydinga av gode relasjonar mellom heim og skole, og peika på ei rekke forsknings- og undersøkingsrapportar i denne samanhengen. FUG har tidlegare i prosessen også vist til dette utan at ein finn særlege spor av dette i sluttrapporten. Dette undrer vi oss over.

Heile høyringssvaret frå FUG finn du nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev