12 timar gratis SFO òg på 2. trinnet

lkkæ
Biletet syner eit barn som leikar med ein leikebil

FUG har svara på høyring av forslag til forskrift. Forskrifta utvidar ordninga med 12 timar gratis SFO slik at ho skal gjelde òg for 2. trinnet frå hausten 2023. Forslaget innebèr og ei innstramming i handlefridomen til kommunane.

UDIR skriv dette om høyringa:

«Vi viser til gjeldende moderasjonsordninger, fastsatt i forskriften kapittel 1B. Like muligheter for deltakelse i SFO og bekjempelse av fattigdom er et satsingsfelt for regjeringen, og gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV ble det fattet vedtak om å utvide moderasjonsordningen om 12 timer gratis SFO for 1. trinn til også å gjelde 2. trinn fra skoleåret 2023–24. Stortinget fattet også 01.12.2022 følgende anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen sørge for at elever som mottar tilbud om 12 timers gratis SFO fra skoleåret 2023-24 får mulighet til å delta alle ukedager skolen har SFO-tilbud, så langt det er praktisk mulig».»

HER kan du sjå kva FUG meinte då ordniga vart innført på 1. trinnet

Les heile høyringa HER.

Ei betre ordning

FUG skriv i sitt høyringssvar mellom anna at:

«Vi mener at så lenge det tas forbehold av noe slag, så dreier det seg ikke i realiteten fullt ut om en slik ordning som Regjeringen flagget på sin hjemmeside i forbindelse med innføringen av ordningen for 1. klassinger. Vi er samtidig glade for den innskrenkingen i kommunenes handlefrihet som er foreslått nå, og opplever at det bringer oss nærmere en ønsket ordning.»

Heile høyringssvaret frå FUG kan du laste ned nedst på sida.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev