Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er en årlig, landsomfattende kartlegging, og skal gi informasjon om hvorvidt de grunnleggende ferdighetene til elevene er i samsvar med målene i lærerplanen eller ikke.

Elevene og foreldrene skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene på prøvene, og prøveresultatene bør være et av temaene i elevsamtalen, og i utviklingssamtalen. I denne artikkelen får du alt du trenger å vite om nasjonale prøver.

Hva er grunnleggende ferdigheter?

Grunnleggende ferdigheter ble introdusert som en del av Kunnskapsløftet i 2006, og skal kartlegge at ferdighetene til elevene er i samsvar med målene i lærerplanen eller ikke.

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene skal jobbes med på tvers av fagene og noe lærere i alle fag skal ha et bevisst forhold til. Det skal være en del av fagkompetansen til elevene som er en nødvendighet for å tilegne seg kunnskap i fagene. De nasjonale prøvene i for eksempel lesing og regning er altså ikke prøver i norsk og matematikk, men prøver som kartlegger lese- og regneferdighetene på tvers av fag.

Husk også at skolen ikke bør være et sted som skaper kjøpepress, og eiendeler av høy verdi eller som ikke alle har tilgang til kan være noe som barnet kan la være i sekken eller leke med eller se på når de kommer hjem. Det for eksempel lov å ha med mobiltelefon, men ikke lov at den er på i undervisning.

Nasjonale prøver – et redskap i den videre læringsprosessen

Nasjonale prøver gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler. Dette er informasjon som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen til å bli stadig bedre. For eleven skal resultatene fra nasjonale prøver være et redskap i den videre læreprosessen. Resultatene gir et bilde av elevens grunnleggende ferdigheter og kan bidra til at undervisningen tilpasses bedre. Der hver enkelt får tilpassede og oppnåelige mål å strekke seg etter, vil også mestringsopplevelsene bli bedre og læringsutbyttet større.

Resultater på nasjonalt, fylkes-,kommune- og skolenivå finner du her

Nasjonale prøver – for hvem?

De nasjonale prøvene gjennomføres i starten av 5. 8. og 9. trinn i fagene lesing, regning og engelsk. Prøvene i lesing og regning gjennomføres i begynnelsen av 5., 8. og 9. trinn, prøven i engelsk gjennomføres i samme periode, men bare på 5. og 8. trinn. I utgangspunktet skal alle elever gjennomføre de nasjonale prøvene. Men dersom eleven har vedtak om spesialundervisning eller særskilt norskopplæring, og dersom prøven ikke vil ha mye å si for opplæringen for eleven, kan skolen frita eleven fra å gjennomføre prøven. Da må de be om foreldrenes samtykke. Men eleven selv og foreldrene kan bestemme at eleven skal gjennomføre, hvis de ønsker det. Elever som har rett på tilpasset opplæring har krav på å få prøvene tilpasset dem, for eksempel i samisk, på tegnspråk eller som punktskrift.

Elever som har bruk for tilrettelegging

Selv om en elev ikke har rett til fritak, kan denne eleven likevel ha behov for tilrettelegging under gjennomføringen av den nasjonale prøven. Det er rektor som vurderer dette. Tilrettelegging skal skje innenfor tidsrammen for prøven, og ikke gå ut over ferdigheten prøven skal måle. Som eksempel kan elever som strever med lesing, ikke tilbys lesehjelp på prøvene i lesing og engelsk. De kan derimot få hjelp til å lese oppgavetekster og svaralternativ på prøven i regning.

Hvordan er de nasjonale prøvene formet?

De nasjonale prøvene skal ha ulike oppgaver, fra de enkle til de mer komplekse. Prøvene skal åpne for at elever kan vise sine ferdigheter både på høyt og lavt nivå og måle hele spennet i ferdigheten. Alle de nasjonale prøvene er tilgjengelige på bokmål, nynorsk og de tre samiske språkene. Prøvene i regning er oversatt til tegnspråk, og prøvene i lesing og regning er oversatt til punktskrift.

Hvordan gjennomføres de nasjonale prøvene?

  • Alle prøver er digitale og gjennomføres på skolen innenfor et avgrenset tidsrom på høsten.
  • Prøvene krever ingen faglige forberedelser.
  • De som ikke er til stede ved en eller flere av prøvedagene skal få anledning til å gjennomføre på et senere tidspunkt.
  • Prøvetiden varierer fra 60 min. i engelsk til 90 min. i lesing og regning.  
  • Elevene skal ha tilgang på skrivesaker og kladdeark under gjennomføring.
  • Det er ikke lov å bruke hjelpemidler som kalkulator, oppslagsbøker eller oversettelsesprogrammer.

FUGs tips til elever som skal ta nasjonal prøve:

  • Vær uthvilt og spis en god frokost.
  • Les oppgaveteksten nøye.
  • Se gjennom svarene dine – er svaret logisk eller sannsynlig?
  • Ikke gå før du er helt sikker på at du er ferdig.

FUG ønsker alle elever som skal ta nasjonal prøve lykke til!

Mer informasjon om tilrettelegging ved prøver og eksamener finner du her

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev