Utvalgsmedlemmene

Her er representantene til foreldreutvalget som ble oppnevnt for perioden 2020-2023 av Kongen i statsråd i desember 2019. Finn ut hvor de kommer fra, hvilken bakgrunn de har og hva de brenner for. 

Marius Chramer

leder

Møt Marius

Jeg heter Marius Chramer, er 51 år og bor i Tromsdalen i vårt nordligste fylke sammen med min samboer Camilla og våre til sammen fire barn i alderen fra tre til 17 år.

Jeg er utdannet statsviter med hovedfag fra NTNU, har jobbet som prosjektleder og spesialrådgiver tidligere, og er nå stedlig leder for avdeling fly, fiskerihavn og beredskap i samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Som forelder har jeg hatt ulike verv ved Tromsdalen barneskole, herunder fem år i FAU. Jeg avsluttet mitt lederverv i FAU etter to år, da jeg ble utnevnt til leder av FUG fra 2020. Mine hjertesaker er at foreldre skal engasjere seg enda mer i barnas skolegang og at foreldrestemmen vår skal være sterk, tydelig og bli lyttet til, både lokalt og nasjonalt.

Jeg er opptatt av å bygge en positiv kultur i FUG og bygge et sterkt team sammen med vårt fremragende sekretariat i Bø. Jeg ønsker å bidra til å gjøre FUGs arbeid enda bedre kjent og anerkjent og vi skal være en synlig samfunnsaktør. Jeg brenner for medvirkning, skoledemokrati og arbeid med gode skolemiljø. Våre rådsorgan og FUG må være lovfestet. Vi i FUG skal støtte opp om rådsorganene i større saker og si ifra når det trengs ut fra vårt statlige mandat som uavhengig organ. Vi skal også være konstruktive partnere for alle de vi samarbeider med!

Vi har en viktig jobb å gjøre for å påvirke barn og unges oppvekstsvilkår og alle vi som er med i FUG er heldige som får bidra i dette givende arbeidet.

Marie Skinstad-Jansen

nestleder

Møt Marie

Jeg heter Marie Skinstad-Jansen, er 39 år og bor i Moss sammen med mannen min og våre tre barn. De er 13, 11 og sju år gamle.

Jeg er utdannet jurist, og jobber som jurist i oppvekstsektoren i Moss kommune.

Jeg har hatt verv som klassekontakt ved Melløs skole siden 2016 og innehar fremdeles vervet. Jeg har også hatt verv i samarbeidsutvalget og eierstyret i barnehagen. Jeg var leder i FUB i fem år fra 2015-2019.

Jeg brenner spesielt for at alle barn skal ha en skolehverdag der de opplever glede, læring og utvikling, og at de skal bli sett for den de er. Dette krever en skole som har kompetanse til å se hele barnet.

Videre er jeg opptatt av at alle ansatte i skolen skal få kompetanse til å skape en god dialog med foreldre, slik at alle foreldre opplever et reelt samarbeid med skolen.

Violet Weli

Møt Violet

Jeg heter Viloet Weli og bor i Oslo. Jeg er er mamma til fem barn; tre døtre født i 1999, 2005 og 2008 og to sønner født i 1996 og 2011.

Jeg er andrespråkslærer og arbeider i Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA). I de åtte årene jeg har jobbet i MiA, har jeg vært opptatt av hvor viktig det er for våre deltakere å se seg selv som en ressurs i det norske samfunnet. Jeg oppfordrer dem til å engasjere seg aktivt i barnas skolegang. 

Jeg har selv vært gjennom migrasjonsprosesser i flere land, og vet hvor viktig foreldrenes engasjement er for å bidra til at barna får en god skolehverdag. Ettersom jeg jobber med folk fra ulike land, er jeg opptatt av kulturutveksling. Blant annet har jeg funnet glede i å lage mat sammen med andre fra forskjellige land. Gjennom matlaging skaper vi felleskap og lærer av hverandre. 

Jeg synes det er viktig at voksne og barn bruker mer tid sammen. Jeg pleier å høre på musikk med barna mine, og av og til danser vi sammen. Mine hjertesaker innenfor skoleområdet er å styrke foreldre- og  skolesamarbeidet, og å legge til rette for opplæring for alle, på ulike nivåer og ut fra ulike behov.

Stig Oprann

Møt Stig

Jeg heter Stig Oprann, er 57 år og bor i Bergsbygda som er en liten bygd ved kysten i Porsgrunn. Her bor jeg sammen med Mette og våre to yngste barn, Lillian på 18 år og Celine på 14 år. Vi har også to store jenter på 37 år og 33 år som nå har flyttet ut.

Jeg er utdannet elektroingeniør og min yrkeserfaring er stort sett innen salg, markedsføring og ledelse. Nå jobber jeg som leder av elektrotavlefabrikken ved ABB i Skien.

Jeg har vært engasjert FAU-medlem og -leder i mange år. Først ved Kjørbekkhøgda barneskole i Skien i fem år, der jeg også var med i SU. Deretter mange år i FAU ved Bergsbygda Montessoriskole i Porsgrunn. Jeg har også vært medlem og leder av FAU ved Tveten ungdomsskole og leder/nestleder/medlem av det kommunale foreldreutvalget (KFU) i Porsgrunn i flere år.

Mange skoler har i dag tatt i bruk lesebrett som en del av undervisningen. Det er interessant, og jeg ønsker å følge utviklingen og erfaringene med dette. Det er nå flere skoler som har fokus på lekser og har innført leksefri skole. Dette er også et tema jeg brenner for, og jeg tror vi vil se endringer her de neste årene. 

Audun Fiskum

Møt Audun

Jeg heter Audun Fiskum, er 51 år og bor på Harran i Grong kommune lengst nord i Trøndelag, sammen med Kari Sofie. Vi har tre barn i skolepliktig alder: Andreas på 13 år, Othelie på ti år og Pernille på åtte år.

Jeg har utdanning innen landbruk og litt regnskap/økonomi. Jeg er selvstendig næringsdrivende, og driver i dag som økologisk melkebonde, og litt entreprenør på vinterstid.

Jeg har hatt verv i lokalt FAU de siste ti årene, for det meste som nestleder. Har i tillegg vært varamedlem i FUB i perioden 2015-2019.

Jeg brenner spesielt for overganger (til skole og internt i skolen), og en trygg og sikker hverdag i skolen. Tidlig innsats i skolen er også en viktig sak.

Sara Marja Magga

Møt Sara Marja

Jeg heter Sara Marja Magga, er 47 år og bor i Guovdageaidnu/Kautokeino sammen med min datter som nå går i tredje klasse og er åtte år. 

Jeg er utdannet innen journalistikk og kommunikasjonsfag, sør- og nordsamisk språk og tolkefag. Jeg har erfaring som kommunikasjonsmedarbeider, språkarbeider og som både tolk og oversetter. 

Jeg har hatt verv som leder og medlem i FAU på Suaja maanagierte som er den sørsamiske barnehagen på Snåsa og var vara til FAU i Guovdageaidnu mánáidskuvla/Kautokeino barneskole da datteren min gikk i første klasse.  

Jeg brenner spesielt for barns rett til samiskopplæring. I tillegg til det, brenner jeg for en god og trygg skolehverdag hvor man tar grep om mobbesaker slik at barn og unge skal slippe å oppleve slikt. 

Renate Toft

Møt Renate

Eg heiter Renate Toft, er 44 år og kjem frå Sotra utanfor Bergen. Eg er gift, og har fem barn på 13, 17, 20, 23 og 25 år.

Eg er utdanna innanfor kokkefaget og har jobba litt som kokk på hotell og kafé. Eg har òg vore assistent i barnehage og SFO, men dei siste sju åra har eg jobba som kokk/kjøkkenassistent i barnehage.

I FAU har eg vore med i cirka 18 år til samen og har engasjert meg i FAU med alle våre barn i barnehagen og på skulen. Eg har også vore medlem i samarbeidsutvala i barnehage og på skulen.

No sit eg i styret til NFU (Norsk Forening For Utviklingshemmet) i Sotra og Øygarden, og i styret til NFU Vestland, der eg har vore med i sju år. Eg held òg kurs for nye foreldre til barn med spesielle behov i alderen null til seks år med HABU i Bergen, samt føredrag om rollen som pårørande, og korleis det er å ha eit liv med barn som treng ekstra mykje omsorg.

Mine hjertesakar innanfor skuleområde er barn med spesielle behov. Å få ein god og trygg skulehverdag med trygge vaksne rundt seg er veldig viktig. Tidlig møte mellom hjem og skule betyr mykje for å få til eit godt samarbeid; det gjer gode og trygge rammer for barnet. God skulepolitikk er viktig for å få til god inkludering av alle barn. Alle barn har rett til å gå på ein vanleg skule, og å bli inkludert i eit felleskap. Det har mykje å seie for det sosiale livet til barnet vidare i livet. Vi foreldre har ei viktig rolle i våre barns liv, og kan vere til god hjelp for skulen: vi treng engasjerte foreldre!

Lars Nordgård

varamedlem

Møt Lars

Jeg heter Lars Østen Nordgård, er 49 år og bor på Titran i Trøndelag. Jeg bor alene, men har barna Astrid (11) og Live (10) annenhver uke. 

Jeg har utdannelse innen prosjektledelse, har befalsutdanning i Forsvaret og har studert matematikk på Universitetet i Oslo.

Jeg har erfaring som avisbud, matros, fisker, lagerarbeider, kundekonsulent, brukerstøtte og systemansvarlig i Telenor, prosjektleder, selger, vekter, befal og militær konstabel i Forsvaret, mattelærer i grunnskolen, leder for asylmottak, logistikksjef, røkter i oppdrettsnæringen, fire år i kommunestyret og leder i kontrollutvalget i Frøya kommune. Jeg jobber nå som avdelingsleder ved Ragn-Sells sitt gjennvinningsanlegg på Hitra.

Jeg har hatt verv som klassekontakt/FAU-medlem i fire år, de siste tre år som FAU-leder ved Sistranda skole, nå Sistranda barneskole da skolen ble delt i 2019. Jeg har også vært leder i SU ved samme skole siste tre årene. I tillegg har jeg vært fire år i SU for Hamarvik barnehage på Frøya. 

Jeg brenner spesielt for at alle barn skal ha et tilbud tilpasset for dem, barn har forskjellige evner og lærer i forskjellig tempo. Dette må skolene ta hensyn til.  

Linda Sandåker

varamedlem

Møt Linda

Jeg heter Linda Sandåker, er 48 år og bor i Misvær i Bodø kommune sammen med mine to barn, India (15) og Jonatan (17).

Jeg er utdannet coach og har blant annet arbeidet som nærmiljøleder, styrer i barnehage og jeg har bred erfaring med ledelse i kreativ næring. Jeg har gjennomført et bokprosjekt, holdt kurs og foredrag, samt at jeg har hatt gleden av å bidra i et vellykket motivasjonsprosjekt i videregående skole. I dag jobber jeg som Coach i Raise-Gruppen AS og driver egne prosjekter.  

Jeg har hatt verv som klassekontakt og FAU-leder/SU-leder ved Misvær skole i syv av de ti siste årene. Skoleåret 2019/2020 var jeg FAU-leder ved skolen og sitter i Bodø kommunes kommunale foreldreutvalg (KFU). 

Jeg brenner spesielt for et godt, trygt og inspirerende læringsmiljø hvor elevene opplever mening, mestring og motivasjon. Jeg brenner for et godt hjem-skole samarbeid – det er avgjørende for våre barns opplevelse og resultat av den viktige tiden i deres liv.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev