Krever strakstiltak: – Tilstanden i norsk skole er en skam

Illustrasjonbilde som setter tilstanden i skole-Norge på spissen. Viser uakseptable toalettfasiliteter. foto: colourbox

FUG-leder Marius Chramer er ikke nådig i sin karakteristikk av tilstanden på inneklimaet i den norske skolen. Nå krever Foreldreutvalget for grunnopplæringen at en ny regjeringsplattform kommer med tiltak som gjør det mulig for kommunene å ta grep.

I en tilstandsrapport som tar for seg kommunale og fylkeskommunale bygg i 2019, avslører Rådgivende ingeniørers forening (RIF) at den norske skolen har betydelige vedlikeholds- og oppgraderingsbehov. Vedlikeholdsetterslepet vil bare øke fremover, med mindre det gjøres store endringer:

  • Fire av ti skoler tilfredsstiller ikke krav gitt i forskrift for miljørettet helsevern.
  • Utviklingen øker avstanden mellom kravene som stilles til skolebygg og bygningenes tilstand og evne til å tilfredsstille de økte kravene. 
  • 52 prosent av videregående skoler og 43 prosent av kommunale skoler mangler en vedlikeholdsplan.
  • Det forventes enn forverring av situasjonen ti år frem i tid sammenlignet med dagens situasjon.

– At så mye som fire av ti skoler ikke tilfredsstiller krav i forskrift for miljøretta helsevern vil si at disse skolene har et inneklima som er altfor dårlig og kan være helsefarlig. Det er en skam at vi ikke har noen form for nasjonal tilskuddsordning som gjør kommunene i stand til å prioritere å bygge og vedlikeholde skoler, noe de ansatte og elevene fortjener, sier FUG-lederen.

LES MER OM INNEKLIMA HER

Avviklet rentekompensasjon

En statlig rentekompensasjonsordning for investeringer i skolebygg ble avviklet i 2017. Etter at ordningen ble avviklet, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at problemstillingen ville bli adressert i kommende folkehelsemelding.

I Folkehelsemeldingen heter det:

Inneklimaet i nye barnehage- og skulebygningar er i hovudsak godt, men det er eit etterslep når det gjeld utbetring av eksisterande barnehage- og skulebygningar. Vidare veit vi at det er mange skular og barnehagar, og først og fremst skular, som ikkje oppfyller krava i helselovgivinga med omsyn til det fysiske miljøet. Kartleggingar av skulane i landet i 2007, 2009 og 2013 viser inga positiv utvikling på dette området (Helsedirektoratet 2018b).

Må inn i regjeringsplattformen

– FHI påpeker at flere studier har vist at uheldige inneklimaforhold knyttet til ventilasjon, temperatur og belysning i skoler og barnehager kan påvirke skoleprestasjoner og arbeidsevne. Vi har allerede vært i kontakt med enkeltpolitikere og jeg forventer at dette er noe som tas inn i arbeidet med en ny regjeringsplattform, sier Chramer.

Medlemmene i Foreldreutvalget for grunnopplæringen er samstemte om at økt kvalitet på skolebygg er avgjørende for å få en helhetlig kvalitetsøkning i skolen.

– Vi vet at det er store forskjeller fra kommune til kommune. Kvalitetsgapet forsterker ulikhetene og som så mange ganger før er det de svakeste som rammes.

I dialog med Utdanningsforbundet

Chramer har også holdt innledende samtaler med leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, om temaet. Han er enig i at noe må gjøres med skjevhetene. Laber skolekvalitet hjelper ikke på lærerrekruttering, og skolebudsjetter kutta til beinet gir liten grunn til optimisme for de som står i jobben.

– Skjevhetene gir ofte elever rundt om i landet en opplæring i lokaler som ikke er egna for moderne pedagogikk. Det gir også en helsemessig risiko vi ikke kjenner virkningene av på lengre sikt. De fleste av oss voksne ville aldri akseptert å jobbe under slike forhold hver dag, time ut og time inn – barna våre gis ikke engang et valg. Dette er deres hverdag – til hvilken helsemessig pris?, spør Chramer og oppfordrer politikerne til å ta kontakt.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å høre mer om flere saker vi er opptatt av eller bli bedre kjent med oss.

Våre skolerådgivere bistår foreldre, lærere og skolesektoren med:

  • Spørsmål, informasjon og veiledning knyttet til elevenes rettigheter i skolen eller om skole-hjem samarbeid.
  • Foredrag om FUGs arbeid eller hvordan samarbeidet hjem – skole kan styrkes.

Kontakt oss på tlf:  477 99 200 eller e-post post@fug.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev