Kommunalt foreldreutvalg

Hver grunnskole i Norge har et lovfestet foreldreråd der alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg, FAU. Litt under halvparten av Norges kommuner har også et kommunalt foreldreutvalg (KFU) som representerer alle foreldreutvalgene i en kommune. De kommunale foreldreutvalgene opprettes på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.

Hvilke arbeidsoppgaver og organisasjonsmodeller som gjelder for KFU i din kommune er avhengig av:

  • kommunens størrelse
  • tallet på grunnskoler
  • kommunens administrative organisering
  • kommunens politiske organisering
  • samt en rekke andre forhold.

Dette kan være eksempler på oppgaver i de kommunale foreldreutvalgene:

  • Informasjon til skolene om aktuelle saker som berører alle foreldreutvalgene i kommunen. Dette kan for eksempel gjøres ved at referatene fra styremøtene i KFU sendes til FAU-lederne ved hver skole.
  • Ivareta foreldrenes synspunkter i de politiske beslutningsorganene i kommunen.
  • Bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom skolene i kommunen.
  • Arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skolen på en best mulig måte.

For at KFU skal lykkes med arbeidet og sikres kontinuitet er det viktig at en kan vise til resultater. Vi anbefaler at sakslisten ikke er for lang, at man konsentrerer arbeidet og ikke «bruker opp” ressurspersoner på for mange saker. Slik er det større sannsynlighet at man får til gode resultater i målene man jobber mot.

FAU jobber for at viktige saker for elevene og foreldrene settes på dagsordenen, her kan også KFU være en sentral bidragsyter. Vi anbefaler at kommunale foreldreutvalg arbeider for å få talerett i det utvalget i kommunen hvor skolesaker diskuteres og vedtak fattes. Da får en tilsendt aktuelle sakspapirer, og foreldre kan få innflytelse der beslutninger tas. Slik kan elevenes og foreldrenes interesser settes på den skolepolitiske dagsordenen.

Oslo KFU er et eksempel på hvordan et kommunalt foreldreutvalg organiseres.

LES om andre råd og utvalg i skolen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hei, er du foresatt eller ansatt i skole?

Vi jobber for å lage riktig og godt innhold til våre brukere.
Ved å svare på dette hjelper du oss på veien.

Meld deg på vårt nyhetsbrev