Slik kan skole og hjem jobbe for et inkluderende klassemiljø i et urolig verdensbilde

To års pandemi og et urolig verdensbilde aktualiserer, mer enn noen gang, behovet for at skole og hjem løfter i flokk. Her deler vi råd og materiell som ruster skole og foreldre til å inkludere nye klassekamerater som kommer med flyktningstrømmen, fra Europa og andre kanter av verden.

Alle barn og unge har rett til utdanning etter grunnloven § 109 og barnekonvensjonen art. 28. Vi skal ivareta mangfoldet vi har i norsk skole i dag, men også ruste fellesskapet til å ta imot nye klassekamerater, uansett hvilken kant av verden de kommer fra.

FUG er opptatt av at elever i norsk skole skal oppleve et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud hvor den enkelte føler seg sett, møtt og ivaretatt – både faglig, sosialt, fysisk og relasjonelt. Vi har tro på at rask hjelp, gode tilpasninger, språklig kompetanse og kloke, kompetente voksne kan være med på å sikre inkludering og forebygge utenforskap. I dette arbeidet har også vi foreldre, både som enkeltindivider, foreldreråd og gjennom arbeid i skolens rådsorganer et ansvar for å bidra. I avsnittene under finner du relevante råd og materiell som egner seg både for skole og foreldre.

Bli kjent med grunnskolen i Norge

Grunnskolen i Norge
Bildet viser FUG og NAFO sitt informasjonshefte om grunnskolen i Norge. Heftet finnes på en rekke forskjellige språk.

I samarbeid med Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring, NAFO, har FUG utviklet informasjon om norsk grunnskole. Her deler vi kortfattet informasjon om verdier i norsk skole, gratisprinsipp og fraværsregler, læreplanverk, rettigheter rundt språkopplæring, undervisning utenfor klasserommet, lekser, fritid, videre utdanning og skole-hjemsamarbeid.

Materiellet er utgitt på norsk bokmål, engelsk og ni andre språk. Heftet er nedlastbart i pdf-format, men kan også leses som e-bok. Følg denne lenken: Grunnskolen i Norge 

Husk spesielt på skolestarterne

Bildet viser forsiden på FUG og FUB sitt hefte til foreldre med skolestartere.

Det skal være trygt å ta steget inn i skolen for første gang. FUB og FUG har laget et hefte med tips om hvordan barnehage og skole kan bidra til en god skolestart for de yngste barna. Her finner du også gode råd om hva du som forelder kan bidra med selv eller i samarbeid med andre foreldre, barnehage og skole.

Heftet er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, engelsk og flere andre språk. Alt kan leses som e-bok eller lastes ned som pdf via denne lenken: Har du barn som skal begynne på skolen? 

Ta individuelt ansvar for fellesskapet

Som foreldre må vi se vårt eget barn som en del av en større helhet. Gjør vi det, både som enkeltforeldre og foreldregruppe, kan vi bidra til at det utvikles et trygt og godt klassefellesskap hvor alle elever, også nyankomne, opplever å finne sin plass.  

Plakaten «Kjære foreldre!» gir en rekke tips om hva du som forelder kan gjøre for å forebygge mobbing og bidra til et inkluderende miljø. Plakaten er nedlastbar via denne lenken: Kjære foreldre! 

Bruk foreldrenes fellesarena – foreldremøtet

Samtaleduker
Bildet viser tre eksemplarer av FUG sine egenutviklede samtaleduker som bidrar til dialog og diskusjon mellom foreldre på foreldremøter.

Et foreldremøte er en fin arena for skole-hjemsamarbeid på klassenivå. Svært få, om noen, arenaer har potensiale til å samle foreldrene til alle barn i en klasse eller et årskull, som foreldremøtet. Derfor er det viktig at alle involverte tar godt vare på muligheten! 

Kort oppsummert bør et foreldremøte inneholde tre ting:  

  1. Informasjon fra skolen om trivsel og læring, aldersrelaterte temaer, livet utenom skoletid, regler og forventninger, muligheter og utfordringer.  
  1. Dialog mellom skole og foreldre om hvordan foreldre kan påvirke skolehverdagen og bidra til at samarbeidet med skolen blir best mulig.   
  1. Aktivitet for foreldrene slik at de kan bli kjent, utveksle erfaringer og knytte kontakt.

I FUG har vi utviklet samtaleduker til bruk i foreldremøter. Foreldrene sitter i grupper ved gjennomføring. Her finnes åtte ulike temaer som er relevante gjennom hele grunnskoleløpet. Samtaledukene er verktøy som kan bidra til å sette i gang tanker og refleksjoner om et tema. Spørsmålene i samtaleduken legger til rette for en åpen og konstruktiv samtale, strukturen bidrar til at alle foreldre kommer til orde. Slik skapes aktivitet i foreldremøtet samtidig som det legges til rette for at foreldrene blir bedre kjent og kan engasjere seg i konkrete tiltak til beste for klassefellesskapet.  

Samtaledukene med tilhørende veileder er nedlastbart fra denne lenken: Samtaleduker – få foreldrene til å snakke sammen

Bygg relasjoner gjennom foreldrenettverk

Skolen kan sammen med foreldrene legge til rette for at det etableres foreldrenettverk på alle klassetrinn ved skolen. Klassekontaktene bør involveres i arbeidet, og høstens foreldremøte kan brukes til å gjøre praktiske avklaringer. Det kan f.eks. handle om å legge til rette for at foreldre skal kunne: 

  • Møtes, blir bedre kjent med hverandre og med elevene i klassen. 
  • Diskutere hva de kan gjøre for at alle i klassen skal kjenne seg inkludert og oppleve tilhørighet.
  • Diskutere utfordringer de opplever rundt oppdragelse  
  • Dele erfaringer knyttet til det å støtte barn og ungdom til å leve og utvikle seg mot selvstendighet

Sammen med Redd Barna har FUG og FUB laget en plakat med foreldretips for å motvirke mobbing og utestenging i skole og barnehage. Tipsene på plakaten peker på at alle skal trives og føle tilhørighet, og at det beste vi foreldre kan gjøre for dette er å engasjere oss!

Plakaten er tydelig på at alle voksne må ta aktivt del i arbeidet med å forebygge mobbing, blant annet gjennom å vise respekt for hverandre og verdsette ulikheter. Plakaten er oversatt til sju språk og kan lastes ned her: 5 foreldretips om vennskap

Etabler FAU som et viktig bindeledd

Bildet viser FUG og Ombudet for barn og unge i Viken sine samtaleplakater som kan tas i bruk i møter i FAU.

Alle som har barn på en skole, er automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – en eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ. Det er også mulig for FAU å ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet. 

Som FAU-representant snakker du på vegne av foreldrene, og du spiller en viktig rolle i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever på skolen. Ombudet for barn og unge i Viken har i samarbeid med oss i FUG laget en veileder som på en enkel og oversiktlig måte beskriver FAUs rolle og oppgaver. I samme hefte finner du også en veileder til samtaleplakater som kan benyttes i arbeidet med å utvikle et godt og aktivt FAU. Lenke til veileder og samtaleplakater finner du her: Samtaleplakater til bruk i FAU. Du finner også annet relevant og nedlastbart materiell for FAU i FUGs Verktøykasse for FAU 

Vær en inkluderende voksen!

Vi voksne har mulighet til å være gode rollemodeller i møte med andre foreldre og deres barn. Avslutningsvis ønsker vi derfor å løfte tre enkle råd for en inkluderende praksis 

  1. Ta initiativ til å bli kjent med de andre foreldrene i klassen til barnet ditt. 
  1. Spør om nyankomne trenger hjelp, f.eks. til skyss til fritidsaktiviteter eller til å organisere en enkel bursdagsfeiring. 
  1. Inviter til felles leik eller aktivitet, f.eks. i skolegården, i nærområdet, ute i skog og mark eller i eget hjem. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev