Hva er en IOP?

IOP står for individuell opplæringsplan. Opplæringsloven paragraf 5 sier at alle elever som har fått vedtatt rett på spesialundervisning skal få en individuell opplæringsplan.

Hensikten med en slik plan er at eleven skal få et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen gjort av PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.

En individuell opplæringsplan skal:

 • Sette eleven i sentrum ved at opplæringen bevisst tar utgangspunkt i elevens evner og forutsetninger
 • Gi et helhetlig perspektiv på læringen og utviklingen til eleven
 • Være koordinert med klassens plan og den ordinære opplæringen
 • Være et samarbeid mellom lærere, og mellom lærere og andre hjelpeinstanser
 • Gi helhet i elevens opplæringstilbud
 • Være et samarbeid mellom skole og hjem
 • Gi kontinuitet i opplæringen og dermed mulighet til å lette overgangen mellom barnehage og skole, trinn i grunnskolen og mellom grunnskole og videregående opplæring
 • Gi en god sammenheng mellom planlegging, gjennomføring og vurdering
 • Gi dokumentasjon av elevens opplæringstilbud (mål, innhold og hvordan opplæringen skal drives, dette er viktig dokumentasjon dersom det i ettertid er nødvendig å gjøre rede for tiltak som skolen har iverksatt)

Hva skal en individuell opplæringsplan inneholde?

 • Hvem planen gjelder for: Elevens navn, fødselsdato, klasse, skole, skoleår, datering av ferdig plan.
 • Underskrifter: Elev, foreldre, rektor, kontaktlærer, spesialpedagogisk ansvarlig, ev. andre involverte. Det er ikke et krav at elev og foreldre skal skrive under.
 • Hvem som har deltatt i arbeidet med planen.
 • Hvilke dokumenter som ligger til grunn for arbeidet med den individuelle opplæringsplanen (sakkyndig vurdering og enkeltvedtak).
 • Hovedmål for opplæringen
  Det skal tydeliggjøres om eleven følger hovedområdene i læreplanen eller ikke.
  Hovedmålene skal være langsiktige og strekke seg mot enden av skoleløpet eller trinnet (småtrinn/mellomtrinn/ungdomstrinn).
 • Spesialundervisningens omfang: Her gjøres rede for elevens tildelte tid med pedagog og/eller assistent.

En individuell opplæringsplan skal også inneholde skolens kunnskap om eleven og beskrivelser fra den sakkyndige vurderingen. Hva har eleven av interesser og mestringsområder? Hva trenger eleven for å få et godt utbytte av opplæringen? Hvilke fysiske forutsetninger og rammevilkår gjelder rundt eleven? (Antall elever i klassen, rom og utstyr tilgjengelig, antall undervisningstimer etc.). Dersom elevens plan avviker fra klassens plan skal dette også komme tydelig frem (for eksempel hvilke fag som er berørt, hvordan spesialundervisning er organisert, hvordan og når arbeidet skal evalueres).

Videre følger plan for hvert fag eleven skal ha spesialundervisning i:

 • Elevens mål; disse bør være presist formulert og målbare
 • Innhold og fokusområder; her beskrives det hva eleven skal jobbe med for å nå målene som er satt
 • Arbeidsmåter og organisering; her beskrives hvordan undervisningen er lagt opp og hvordan ressursene er tenkt benyttet
 • Læremidler, digitale verktøy og hjelpemidler; her beskrives hva eleven trenger av bøker, programvare og spesielt utstyr – ut over det klassen bruker ordinært
 • Evalueringstidspunkt

Meld deg på vårt nyhetsbrev.