Forsikring i skulen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Kven skal erstatte utstyr som vert øydelagt, på skulen, på skulevegen eller heime? Dette er spørsmål vi i FUG ofte får frå fortvila føresette. I denne artikkelen vil vi gi deg svar på kva reglar som gjeld, og kven som har ansvar for kva.

Når er skulen ansvarleg?

Det er forskjellige reglar knytt til ulikt utstyr, og det er forskjell på eigendelar som tilhøyrar skulen og eigendelar som tilhøyrar elevane. Når det gjeld forsikring i skulen er alle elevar dekt av ei ulykkesforsikring i samsvar med opplæringslova paragraf 13-3b. Dette er skuleeigar som har ansvar å sjå til. Forsikringa skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet som folketrygdlova eller yrkesskadeforsikringslova ikkje dekker.

Forsikring i skulen gjeld:

  • på skulen i skuletida
  • på vegen mellom heim og skule
  • under transport, skuleturar, idrettsdagar, leirskular og andre turar som skulen er ansvarleg for
  • under Operasjon dagsverk eller andre elevaktivitetar og mellom heimen og staden der aktiviteten finn stad

Viss ein elev får noko øydelagt i samband med mobbing eller trakassering som skulen burde ha stoppa, viss ein tilsett er uforsiktig, eller viss skulen er aktlaus, kan ein be skulen om erstatning.

Når er skulen ikkje ansvarleg?

Skulen er ikkje ansvarleg for utstyr og ting som elevane har med seg heimanfrå. Difor er det å anbefale at ein ikkje lèt born og unge ta med seg kostbare gjenstandar på skulen. Det er ikkje alltid reiseforsikring eller innbuforsikring gjeld på skulen, så det kan vere lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høyre kva som gjeld dersom spesielle gjenstandar eller utstyr må nyttast i skuletida.

Elevar og føresette kan haldast erstatningsansvarlege for skadar elevar påfører skulen sine eller medelevar sine eigedelar. Skulen kan likevel ikkje pålegge elevane eller føresette større erstatningsansvar enn det som følgjer av dei alminnelege erstatningsrettslige reglane.

Born kan haldast ansvarleg for skadar dei har forårsaka forsettleg eller aktlaust. Det skal likevel svært mykje til. Skadeerstatningssakar viser at det er svært få sakar der born vert rekna for å ha opptredd aktlaust. Ved vurderinga av om bornet har opptredd aktlaust, skal det leggast vekt på alderen og modenskapen til bornet. Føresette sitt ansvar er avgrensa oppover til 5000,- kroner per skade.

Skulen kan til dømes halde elevane/føresette ansvarleg for skadar på eller tap av nettbrett som eleven har forårsaka forsettleg eller aktlaust. Reine uhell eller tjuveri, der eleven ikkje har vore aktlaus, kan ikkje skulen krevje erstatning for.

LES ÒG: Uhell med læringsbrettet fra skolen?

LES ÒG: Når skadar oppstår i skuletida eller på skulevegen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev