Elevenes arbeidsmiljø

Arbeidstakere har sitt arbeidsmiljø ivaretatt av arbeidsmiljøloven. På samme måte skal skoleelever sitt krav til arbeidsmiljø ivaretas av opplæringsloven kapittel 9A. Der står det: «alle elever i grunnskolen har rett til et trygt og godt skolemiljø».

Sittestilling, hvor ofte og hvordan elevene bruker pausene sine er eksempler på ergonomi i skolen. Bruk av skjerm kan for eksempel føre til at elevene kan bli stive i skuldre og nakke. Ergonomi er derfor viktig i skolen for å redusere faren for belastningsskader hos elevene, og for å utvikle gode arbeidsvaner som de vil få god bruk for senere. Elever med ulike særskilte behov kan også ha behov for særlige ergonomiske tilpasninger. Det kan for eksempel være utstyr og hjelpemidler som kan gjøre skolehverdagen og læringen lettere.

Skolemiljøutvalget

Ved alle grunnskoler og videregående skoler skal det være et Skolemiljøutvalg (SMU). Skolemiljøutvalget har et spesielt ansvar for å følge opp at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det skal også følge opp at skolemiljøet fremmer helse, trivsel og læring. Dette er i henhold til Opplæringsloven paragraf 9A. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at elevene, foreldrene og ansatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. I SMU i grunnskolen skal elever og foreldre være i flertall, og i videregående skole skal elevene være i flertall.  SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Det fysiske arbeidsmiljøet på skolen er også en viktig del av elevenes læringsmiljø. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres. Skolen skal være universelt utformet og ergonomisk tilpasset, slik at elevene har best mulige forutsetninger for læring. Den skal også tilrettelegge slik at det fysiske arbeidsmiljøet blir best mulig også for elever med funksjonsnedsettelser.

Skolen har aktivitetsplikt

De ansatte på skolen har plikt til å følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen, hvis og når dette ikke er tilfellet skal de varsle rektor. Dette kalles aktivitetsplikt. Skolen skal, enten det er gjennom varsel fra en ansatt, fra elever eller foreldre, straks undersøke saken og eventuelt lage en plan for hvilke tiltak som bør igangsettes, og hvem som har ansvaret for å følge dette opp. Hvis det har gått mer enn en uke etter at skolen ble varslet og det ikke har skjedd noe, kan eleven og/eller foreldrene kontakte Statsforvalteren. Statsforvalteren kan pålegge skolen å gjøre konkrete tiltak eller ilegge skolen tvangsmulkt om de ikke klarer å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Skolen har ikke lov til å bruke dårlig økonomi som begrunnelse for å ikke sett inn et tiltak.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev