– Elevene fortjener bedre

Statsbudsjett - marius chramer
Bildet viser Marius Chramer like etter kunnskapsministerens presentasjon av statsbudsjett for 2023.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen er skuffet over at regjeringen ikke har lagt fram et statsbudsjett som hever kvaliteten på inneklimaet i skolen. – Vi hadde i det minste forventet et steg i riktig retning med tanke på elevene og lærernes fysiske arbeidsmiljø, sier FUG-leder Marius Chramer.

I forslaget til statsbudsjettet for 2023 er det ingen signaler fra regjeringen om hvordan kommunene skal løse inneklimakrisen i norsk skole. Det synes FUG-leder Marius Chramer er merkelig, i og med at signalene var så positive i regjeringserklæringen.

– I Hurdalsplattformen lovet regjeringspartiene å gjeninnføre rentekompensasjonsordninga for skolebygg og svømmeanlegg. Dette så FUG på som et steg i riktig retning i forhold til elevene og lærernes arbeidsmiljø, men det ser ut til at regjeringen har glemt hva de lovet, sier Marius Chramer.

– Kommunene trenger hjelp

I en rapport som Multiconsult har laget på vegne av FUG, kommer det fram at norske skolebygg har et vedlikeholdsetterslep på 96 milliarder kroner, og at etterslepet bare øker i omfang.

– Innemiljøet er skammelig for 230 000 norske elever, og for en av tre lærere. Vi vet at det får negative helsemessige konsekvenser, men allikevel tar ingen tak i det. Kommunene klarer ikke å håndtere dette uten harde føringer, sier Chramer, og fortsetter:

– Hvorfor skulle kommunene prioritere vedlikehold og rehabilitering av skolebygg nå når de ikke har gjort det tidligere? Vi trenger virkemidler ovenfra dersom det noen gang skal bli aktuelt. Det må drastiske endringer til i regelverket. Vi kan ikke lenger la kommunene ha tilsyn med inneklima på egne skoler, sier han.

Gode intensjoner, uten helhetlig effekt

I statsbudsjettet finner vi en rekke ulike tiltak som skal bidra til tidligere innsats og sosial utjevning. Det er positivt at opptrappingen av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis fortsetter. Det er også bra at det kommer mer midler til tiltak rettet mot språkutvikling hos minoritetsspråklige barn.

– Vi finner en del positivt, men umiddelbart oppleves tiltakene som strøtiltak uten helhetlig effekt. Skal tiltakene få den effekten man ønsker, må alle barn ha kvalifiserte lærere.

Brenna må avklare SFO-betaling

Den siste tiden er det gitt positive signaler som peker i retning gratis SFO. Det er derfor overraskende å se at regjeringen foreslår å avvikle tilskuddsordningen med gratis SFO for barn i lavinntektsfamilier fra og med neste høst.

– Kunnskapsministeren må avklare hva som egentlig ligger i dette forslaget. Barn i lavinntektsfamilier må fortsatt få det tilbudet de har i dag.

Bra for de eldste elevene

På den positive siden merker FUG-lederen seg en rekke gode tiltak rettet mot videregående skole.

– Vi er spesielt fornøyde med forslaget om å lovfeste en trygg overgang fra ungdomsskolen til videregående, og at det er satt av midler til det, sier Chramer.

Regjeringens forslag om å øke borteboerstipendet og utstyrsstipendet for yrkesfagelever er positivt for elever over hele landet.

– Alt i alt inneholder budsjettforslaget flere gode tiltak, men vi er skuffet over at vi ikke blir hørt i kampen for et bedre inneklima når nesten halvparten av norske skoler ikke har tilfredsstillende innemiljø. Nå skal vi sette oss ytterligere inn i budsjettet før vi kommer med våre innspill til Forsknings- og utdanningskomiteen.

LES OGSÅ: Dette mener FUG om statsbudsjettet for 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev