Ulykker i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Ulykker i barnehagen kan skje, heldigvis er de aller fleste ulykkene i barnehagen ufarlige. Studier gjort av utdanningsdirektoratet viser at “i gjennomsnitt skader hvert tiende barn seg i løpet av et år i norske barnehager. Av disse skadene er 98 prosent små skader. Disse kan voksne i barnehagen enkelt kan håndtere med trøst og omsorg eller med enkel førstehjelp. To prosent av skadene krever omfattende medisinsk oppfølging av lege eller tannlege.”

Barnehagen og barnehagepersonale skal ha gode rutiner for ulykker og skader i barnehagen. Barnehagepersonalet jobber bevisst med barnas sikkerhet og velvære.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger:

Paragraf 14 sier at:

 • Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.
 • Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
 • Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og ansatte.

Veileder til forskriften sier følgende i tilknytning til § 14 i forskriften:

«Barnehager og skoler må ha rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker. Erfaringer fra hendelser bør inngå i barnehagens og skolens arbeid med internkontroll, jfr. § 18..»

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

 • Avklaring av roller og ansvar for arbeidet med sikkerhet og helsemessig beredskap internt og overfor andre involverte enheter, f.eks. en eiendomsavdeling.
 • Jevnlige risikovurderinger som legges til grunn for barnehagens forebyggende arbeid.
 • Oppdatert beredskapsplan, varslingsrutiner, samt rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
 • Opplæring i sikkerhetsarbeid og bruk av sikkerhetsutstyr. Rutiner for sikkerhet på tur og andre aktiviteter utenfor barnehagens område som både ansatte og foreldre er kjent med.
 • Rutiner for registrering og oppfølging av ulykker, skader og nestenulykker.
 • Foresatte og eventuelt noen av de eldste barna involveres når det gjennomføres vernerunder.
 • Sjekklister for sikkerhet på ute- og inneområdet innbefatter sikkerhetsutstyr som komfyrvern, stikkontaktvern, trappesikring, sjekking av overflatetemperatur på panelovner o.l.
 • Beredskapsgruppe med et spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde barnehagens beredskapsplan.

En rapport utarbeidet av Utdanningsdirektoratet; Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage, sier at: “om lag 60 prosent av ulykkene som krever omfattende medisinsk behandling skjer utendørs og 83 prosent av disse skadene oppstår i forbindelse med fall. Fallene varierer fra å være fall fra trær til fall fra stoler og benker i 30cm høyde. Andre skadesituasjoner er sammenstøt, klemskader, at barnet har fått noe over seg, brannskader og slag. Gutter har flere småskader enn jenter, men det er ingen kjønnsforskjeller for de mer alvorlige skadene. Det er heller ingen forskjeller i sannsynligheten for å skade seg mellom små og store barn.”

Foreldrene må bli informert

Foreldre som har barn i barnehage, er avhengige av å ha et trygt og tillitsfullt forhold til de barnehageansatte. Dersom barnet skader seg i barnehagen eller kommer ut for en ulykke, må foreldrene kunne forvente at barnehagene tar kontakt med dem så raskt som mulig. Ikke ved småskader som skrubbsår på knærne eller mindre alvorlige hendelser, men skader som fører til at barnet må behandles av tannlege eller lege. Små hendelser skal foreldrene bli informert om når de henter barnet i barnehagen.

Foreldre har rett til å melde fra

I noen tilfeller vil det være nødvendig at foreldrene henvender seg til barnehagen og ber om at forhold ved miljøet de opplever som negativ, blir rettet på. Alle som opplever negative forhold ved det fysiske eller psykososiale miljøet i barnehagen, kan henvende seg til barnehagen og anmode om at feil og mangler blir rettet. Det kan skje muntlig eller skriftlig.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger sier følgende i §20:

Dersom barn, elever eller foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles, skal de henvende seg til barnehagen eller skolen. Har ikke barnehagen eller skolen fulgt opp henvendelsen innen rimelig tid, kan eleven eller foreldrene henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet. Kommunen skal vurdere å følge opp forholdet ved tilsyn.

Den nære kontakten mellom foreldre og ansatte i barnehagen innbyr til en åpen dialog om forhold som bør forbedres. Andre ganger kan det være nødvendig med en skriftlig henvendelse til styrer. Dette kan være fra enkeltforeldre eller fra flere foreldre sammen, eventuelt fra foreldrerådet. Dersom foreldrene ikke når fram via styrer, så kan henvendelsen rettes/sendes til barnehageansvarlig i kommunen.

Les mer om Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev