Ulykker i barnehagen

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Ulykker i barnehagen kan skje, heldigvis er de aller fleste ulykkene i barnehagen ufarlige. Studier gjort av utdanningsdirektoratet viser at “i gjennomsnitt skader hvert tiende barn seg i løpet av et år i norske barnehager. Av disse skadene er 98 prosent små skader som de voksne i barnehagen enkelt kan håndtere med trøst og omsorg eller med enkel førstehjelp. To prosent av skadene krever omfattende medisinsk oppfølging av lege eller tannlege.”

Barnehagen og barnehagepersonale skal ha gode rutiner for ulykker og skader i barnehagen og barnehagepersonalet jobber bevisst med barnas sikkerhet og velvære.

Forskrift om miljørettet helsevern i skole og barnehage paragraf 14 sier at:

  • Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.
  • Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.
  • Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

En rapport utarbeidet av Utdanningsdirektoratet; Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage, sier at: “om lag 60 prosent av ulykkene som krever omfattende medisinsk behandling skjer utendørs og 83 prosent av disse skadene oppstår i forbindelse med fall. Fallene varierer fra å være fall fra trær til fall fra stoler og benker i 30cm høyde. Andre skadesituasjoner er sammenstøt, klemskader, at barnet har fått noe over seg, brannskader og slag. Gutter har flere småskader enn jenter, men det er ingen kjønnsforskjeller for de mer alvorlige skadene. Det er heller ingen forskjeller i sannsynligheten for å skade seg mellom små og store barn.”

Foreldrene må bli informert

Foreldre som har barn i barnehage, er avhengige av å ha et trygt og tillitsfullt forhold til de barnehageansatte. Dersom barnet skader seg i barnehagen eller kommer ut for en ulykke, må foreldrene kunne forvente at barnehagene tar kontakt med dem så raskt som mulig. Ikke ved småskader som skrubbsår på knærne eller mindre alvorlige hendelser, men skader som fører til at barnet må behandles av tannlege eller lege. Små hendelser skal foreldrene bli informert om når de henter barnet i barnehagen.

Foreldre har rett til å melde fra

I noen tilfeller vil det være nødvendig at foreldrene henvender seg til barnehagen og ber om at forhold ved miljøet de opplever som negativ, blir rettet på. Alle som opplever negative forhold ved det fysiske eller psykososiale miljøet i barnehagen, kan henvende seg til barnehagen og anmode om at feil og mangler blir rettet. Det kan skje muntlig eller skriftlig.

Den nære kontakten mellom foreldre og ansatte i barnehagen innbyr til en åpen dialog om forhold som bør forbedres. Andre ganger kan det være nødvendig med en skriftlig henvendelse til styrer, enten fra enkeltforeldre eller fra flere foreldre sammen, eventuelt fra foreldrerådet. Dersom foreldrene ikke når fram via styrer, så kan henvendelsen rettes/sendes til barnehageansvarlig i kommunen.

I denne artikkelen vil du lære mer om:

Meld deg på vårt nyhetsbrev.