Tre barnehagetiltak som må inn i ny regjeringsplattform

Bemanning i barnehagen
Bildet viser en mor med en liten gutt på fanget.

Valget er gjort og en ny retning skal meisles ut for de neste fire årene. Før den nye regjeringsplattformen settes sammen har Foreldreutvalget for barnehager funnet tre konkrete anbefalinger som vil gi en bedre hverdag for barn, foreldre og barnehageansatte.

– Årlige foreldreundersøkelser forteller oss at foreldre jevnt over er godt fornøyde med barnehagene sine, men allikevel er det mange problemer som går igjen. Gjennom vår veiledningstjeneste blir vi kontaktet av foreldre og ansatte som bekymrer seg for mye av det samme i barnehagen. Derfor mener vi i FUB at vi sitter unikt posisjonert til å komme med råd nå når en ny regjeringsplattform skal støpes, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Foreldreutvalget for barnehager har følgende hjertesaker som vi jobber med i inneværende utvalgsperiode (2020-2023):

  • Bemanning i barnehagen
  • Trygt og godt barnehagemiljø
  • Trygg overgang fra barnehage til skole

Her er FUBs konkrete tips til politikerne for å skape en bedre barnehage:

Bedre bemanning

Dagens bemanningsnorm er en minimumsnorm som praktiseres som en maksimumsnorm. Normkravet er at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Selv om barnehagene oppgir at de opererer innenfor normen er faktum at vaktordninger, møter, kurs, sykefravær, planleggingstid og foreldresamtaler spiser av arbeidsdagen til både barnehagelærerne, fagarbeidere og assistentene. Det fører til at det i gjennomsnitt er en underbemanning på avdelingene store deler av dagen.

FUB mener at plantid må regnes utenom grunnbemanningen og at bemanningsnormen må gjelde på hver avdeling, base eller gruppe. På denne måten sikrer vi at det blir mange nok og kompetente ansatte på hver avdeling sammen med barna gjennom hele barnehagens åpningstid.

Trygt og godt barnehagemiljø

FUB får altfor ofte telefoner fra frustrerte foreldre som har vært i dialog med barnehagen, men som føler at de ikke har nådd fram, og de sitter igjen med følelsen av at barnehagen kunne ha gjort mer for barnet deres. Den nye loven om trygt og godt barnehagemiljø som trådte i kraft ved nyttår har et klart forbedringspotensial.

I den nye loven er kommunens oppgave å veilede, følge opp og føre tilsyn for å sikre at barnehagene drives i tråd med regelverket generelt, men tilsyn føres ikke i enkeltsaker. Derfor erfarer FUB at barn som opplever utrygghet i barnehagen, og foreldrene som kjemper deres sak, ofte faller mellom to stoler.

Skolemodellen, der statsforvalteren går inn i enkeltsaker med hensyn til elevens beste, er en løsning som også må overføres til barnehagesektoren. Både barna, foreldre, barnehagen selv og kommunene vil være bedre tjent med dette.

Overgang fra barnehage til skole

FUB mener at en overgang fra barnehage til skole/SFO, blir best i varetatt dersom alle parter i barnets liv får være med å bidra til at denne overgangen blir så god som mulig for barnet. 

Vi mener derfor at alle kommuner må være forpliktet til å utarbeide retningslinjer for hvordan overgangen fra barnehage til skole/SFO skal ivaretas. I dag er ikke et slikt planverk lovpålagt. Det jobbes imidlertid med å få på plass en nasjonal veileder for overganger i utdanningsløpet – og i dette arbeidet deltar både FUB og FUG. Det er også helt nødvendig at samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen og FAU i skolen involveres i arbeidet med å planlegge gode overganger fra barnehagen til skolen.  

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å høre mer om flere saker vi er opptatt av eller bli bedre kjent med oss.

Våre barnehagerådgivere bistår foreldre og barnehager med:

  • Spørsmål, informasjon og veiledning knyttet til barnets opphold i barnehage eller om barnehage-hjem samarbeid.
  • Foredrag om FUBs arbeid eller hvordan samarbeidet hjem – barnehage kan styrkes.

Kontakt oss på tlf:  477 99 200 eller e-post post@fubhg.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.