Begynne på skole/SFO

Hvordan gi barnet ditt en trygg og god start på en ny hverdag?

Skolestart er en stor begivenhet for både barn og foreldre. En spennende overgang som krever mye av både barn og voksne. Kanskje kjenner du på både forventning og nervøsitet på vegne av barnet ditt? En god begynnelse er å snakke om forandringen som skal skje. Når barnet ditt er godt forberedt på hva som kommer, blir det også enklere å mestre den nye hverdagen.

Målet må være at barnet ditt gleder seg til å begynne på skolen, og at barnet møter hverdagen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Gode venner og kjente fjes gjør overgangen mindre skremmende. Derfor kan det være lurt å snakke med de andre foreldrene i barnehagen. Kanskje noen av barna begynner på samme skole? Kan dere forberede dem på skolestart sammen? 

Her er noen tips til hva du kan gjøre:

 • Øv på å gå til skolen sammen med barnet ditt.
 • Snakk med andre foreldre eller skolen om å tilrettelegge for at flere kan ta følge til og fra skolen.
 • Bli kjent med de andre foreldrene i klassen. Det gjør det lettere å samarbeide om å gi barna en fin skolestart.
 • Snakk positivt om de andre foreldrene og barna i klassen.
 • Snakk positivt om skolen og hverdagen med læring.
 • Forbered deg på at du vil ha mindre kontakt med skolens personell enn du hadde med barnehagen.

Har du barn som skal begynne på skolen?

Hva kan du forvente av barnehagen?

I tett samarbeid med deg som forelder, skal barnehagen sørge for at overgangen oppleves trygg og god for barnet ditt. Denne prosessen bør starte så tidlig som mulig. Du skal involveres i planleggingen av overgangen; enten i individuelle samtaler eller foreldremøter.

I tillegg har du krav på å få vite og godkjenne at barnehagen utleverer informasjon om barnet ditt til skolen. Det kan bare gjøres med samtykke fra deg, jf. Forvaltningsloven §13b om taushetsplikt.

Barnehagen bør ha:

 • Gode rutiner for overgangen mellom barnehage og skole/SFO.
 • Et eget tilbud/pedagogisk opplegg for de eldste barna. 
 • En feiring som markerer slutten på barnehageårene.

Hva kan du forvente av skolen/SFO?

Skolen/SFO og og barnehagen har gjensidig plikt til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole/SFO. Det er nedfelt i både Barnehageloven og Opplæringsloven. FUB mener det hadde vært en fordel om kommunene var forpliktet til å utarbeide retningslinjer for hvordan overgangen og samarbeidet skal ivaretas. Grunnen er at en overgang fra barnehage til skole/SFO best blir ivaretatt dersom alle parter i barnets liv får medvirke til at den blir så god som mulig for barnet. Det er også helt nødvendig at barnehagens og skolens rådsorgan involveres i arbeidet med å planlegge overgangen. Per i dag er det ikke nedfelt i lovverket at det skal lages et slikt planverk, men det jobbes med å få på plass en nasjonal veileder for overganger i utdanningsløpet.

Når overgangen er godt planlagt og skjer i tett samarbeid med foreldrene, gir det barnet en god start på skoleårene. Det viktigste er at både du og barnet ditt trygges i prosessen. Du har krav på god informasjon og muligheten til å stille spørsmål. Vårt råd er at du setter deg inn i rutinene for hvordan barnehagen og skolen samarbeider.

Les mer om hva Utdanningsdirektoratet sier om overgangen fra barnehage til skole.

Dette kan du undersøke:

 • Besøker skole/SFO-ansatte barnehagen før skolestart?
 • Legger skolen til rette for foreldrenettverk?
 • Hvordan jobber skolen for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle?
 • Tar skolen hensyn til vennskap og relasjoner når de setter sammen klassene?
 • Hvordan sikrer skolen trygghet og inkludering i friminuttene?

Andre viktige spørsmål:

 • Hvilke forventninger har skolen og SFO til deg som forelder?
 • Er skolen/SFO tilrettelagt for barn som trenger ekstra assistanse?
 • Tilbyr de læring som er tilpasset ditt barns behov?

Er du usikker på noe eller har andre spørsmål, ta kontakt med oss på post@fubhg.no eller ring oss på 477 99 200.  

.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev