Jeg er ny i samarbeidsutvalget – hva gjør jeg?

Samarbeidsutvalget består av foreldrerepresentanter, ansattrepresentanter og barnehagestyrer for å snakke om saker som påvirker barnehagehverdagen.  Foreldrerepresentantene er utvalgt av foreldrerådet, det er derfor viktig å huske at du skal ta med deg foreldrestemmen inn i samarbeidet med barnehagen. Som foreldrerepresentant i SU skal du derfor gi råd og innspill på hva dere som foreldre tenker om saker som blir tatt opp.

Før du skal i første møte i samarbeidsutvalget bør du lese gjennom vedtektene til din barnehages SU, noe de fleste barnehager har. Disse vedtektene vil beskrive hvor mange SU-møter barnehagen skal ha i året, hvordan dere skal velge leder, når sakslisten sendes ut og hvordan den gjøres kjent for de andre foreldrene, hvor referat skal legges etter møte og årshjul for hvilke saker skal opp i SU. Hvis din barnehage ikke har slike vedtekter kan du foreslå at dette bør lages.

I god tid før SU-møte sender styrer av barnehagen ut innkalling til møtet slik at medlemmene kan forberede deg. Du som SU-medlem kan også melde inn saker til styrer. Det er også fint at de andre foreldrene i barnehagen har mulighet til å vite når SU-møtene er, slik at de kan melde inn saker til deg.

Mange barnehager legger årshjulet for SU-møter og sakslistene til SU ut på digitale plattformer som barnehagen har. Da har alle foreldrene mulighet til å følge med på hvilke saker som skal opp i SU. I det første SU-møtet er det ofte valg av leder og nestleder. Der velges som oftest en foreldre som leder og en annen som nestleder. Videre velger man hvem som skal skrive referat. Mange velger at det er styrer som skriver referat fra SU-møtene.

Agendaen til et SU-møte kan se slik ut:

  1. Godkjenning av saksliste og referat
  2. Styrer orienterer om hvordan det går i barnehagen
  3. Saker fra styrer
  4. Saker fra SU-representantene
  5. Eventuelt

Hvem har stemmerett i SU-møtet?

I SU har styrer rett til å uttale seg, men ikke rett til å stemme i saker. Når det eventuelt skal stemmes i saker, er det kun foreldre og de ansatte som har stemmerett. Skal leder av SU ha dobbeltstemme må det være fastsatt i barnehagens vedtekter, eller evt. i egne vedtekter for SU.

Referat fra SU-møtet

Etter møtet skriver referenten ferdig referatet og sender det ut til SU-medlemmene for å høre om det er innspill til referatet. Når alle har godkjent referatet, legges det ut der sakslisten ligger. Alle foreldre skal kunne lese referat fra SU-møtene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev